Hotărârea nr. 110/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea împaduririi unei suprafete de 1 ha de teren situat in zona C.A.Rosetti aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Iaşi in cadrul proiectului “LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea împaduririi unei suprafete de 1 ha de teren situat in zona C.A.Rosetti, aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi, de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Iaşi in cadrul proiectului “LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  1 aprilie 2010        

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate nr.28533 din 26.03.2010 intocmit de către Direcţia Tehnica;

Având în vedere adresa nr.3098/25.03.2010 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Iaşi, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub numărul 28263/26.03.2010, prin care se solicită acceptul în vederea împăduririi unui hectar de teren situat în B-dul C.A. Rosetti;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.414/2009 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

 În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:        

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba impadurirea suprafetei de 1 ha de teren situat in zona C.A. Rosetti, aflat in proprietatea publica a municipiului Iasi, de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Iaşi, in vederea realizarii proiectului “LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”, teren identificat în planul de situaţie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Iaşi, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcţiei Tehnice şi Instituţiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Iaşi, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat şi Direcţia Tehnică.

             (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 110 din 1 aprilie 2010