Hotărârea nr. 109/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unor corecţii la bugetul Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării unor corecţii la bugetul Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   1 aprilie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Referatul de specialitate nr. 28088 din 25.03.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă următoarele corecţii privind detalierea cheltuielilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/17.03.2010 astfel:

81.06.00.30.02.05 “Combustibili şi energie” - “Dobânzi aferente datoriei publice externe locale” (fond 02)

- 4.650,00 mii lei

55.00.00.30.02.05 “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” - “Dobânzi aferente datoriei publice externe locale” (fond 02)

+ 4.650,00 mii lei

81.06.00.20.24.01 “Combustibili şi energie” - “Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe” (fond 02)

- 23,00 mii lei

55.00.00.20.24.01 “Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” - “Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe” (fond 02)

+ 23,00 mii lei

80.01.30.30.02.05 “Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă” - “Dobânzi aferente datoriei publice externe locale” (fond 11)

- 4.650,00 mii lei

80.01.30.81.01.05 “Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă” - “Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale” (fond 11)

+ 4.650,00 mii lei

80.01.30.20.24.01 “Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă” - “Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe” (fond 11)

- 23,00 mii lei

80.01.30.81.01.05 “Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă” - “Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale” (fond 11)

+ 23,00 mii lei

54.08.00.80.08 “Alte servicii publice generale” - “Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa” (fond 11)

- 140,84 mii lei

70.50.00.20.01.30 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - “Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” (fond 11)

+ 140,84 mii lei

65.04.01.59.01 “Învăţământ” - “Burse” (fond 15)

- 8,00 mii lei

65.04.01.20.01.30 “Învăţământ” - “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” (fond 15)

+ 8,00 mii lei

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locală.

Art.4 Hotărârea Consiliului Local nr. 79/17.03.2010 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Aducerea la cunostinţă publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informare pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

     Nr.109 din 1 aprilie 2010