Hotărârea nr. 108/2010

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi cu “Staţia de distribuţie GPL” situată în Iaşi str. Splai Bahlui Mal Drept nr. 32 şi darea acesteia în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,  cu  “Staţia de distribuţie GPL”, situată în Iaşi, str. Splai Bahlui Mal Drept nr. 32 şi  darea acesteia în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   1 aprilie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17301 din 23.02.2010, întocmită Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 17321/23.02.2010  a Serviciului Implementare Programe;

Având în vedere Hotărârea Consiliul Local 448/04.11.2008 privind cofinanţarea proiectului Archimedes;

Având în vedere contractul de furnizare nr. 61666/01.07.2009 încheiat cu S.C. Auto-Gas S.R.L.;

Având în vedere procesul verbal de recepţie pentru mijloace fixe independente nr. 91885/05.10.2009 - Staţie de distribuţie GPL;

Având în vedere Hotărârea Consiliul Local 547/2009, privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat;

 Având în vedere dispozitiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 547/2009, cu “Staţia de distribuţie GPL”, situată în Iaşi, str. Splai Bahlui Mal Drept nr. 32, recepţionată  prin procesul verbal pentru mijloace fixe independente nr. 91885/05.10.2009.

Art.2 Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iaşi a Staţiei de distribuţie GPL” menţionată la art. 1.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat , Regiei Autonome de Transport Public Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.  

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat si Regia Autonoma de Transport Public Iaşi;

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  108 din 1 aprilie 2010