Hotărârea nr. 1/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 484/ 2009 de aprobare a contractarii de catre S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI S.A.) a unui credit in valoare de 7.900.000 euro

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 484/ 2009 de aprobare a contractarii de catre S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI S.A.) a unui credit in valoare de 7.900.000 euro

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  6 ianuarie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere amendamenrtul propus şi aprobat în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Iaşi privind reaprobarea Contractului de facilitate de Credit la termen cu modificările şi completările ulterioare solicitate de Banca ca parte a integrantă a prezentei hotărâri ;

Având în vedere referatul de specialitate nr.616/05.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. CET IASI S.A. nr.12/03.11.2009;

Avînd în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor al S.C. CET IASI S.A. nr.10/03.11.2009;

Avand in vedere prevederile HCL 484/ 2009 privind aprobarea contractarii de catre S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. (C.E.T. IASI S.A.) a unui credit in valoare de 7.900.000 euro ;

Avand in vedere noile conditii de contractare transmise de catre Bancpost in data de 29.12.2009;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTARASTE:

 

Art.1. -  Se aproba noile conditii contractuale stipulate de Bancpost  si identificate prin anexa nr. 1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. - Se aproba modificarea anexei nr. 1 din HCL 484/2009 prin introducerea noilor clauze contractuale ale  Contractului de facilitate de credit la termen care urmeaza a fi incheiat intre S.C. Bancpost S.A. in calitate de “Banca”, S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI S.A. in calitate de “Imprumutat” si Municipiul Iasi in calitate de “Avalist,identificat în Anexa nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3.    Celelalte articole ale HCL 484/2009 raman nemodificate.

Art.4 -   Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; S.C. CET IASI S.A.; S.C. Bancpost S.A.; Directia Economica si de Finante Publice Locale; Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art 5 -  (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:S.C. CET IASI S.A.;Directia Economica si de Finante Publice Locale;

             (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

        

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 1 din 6 ianuarie 2009