Hotărârea nr. 98/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ROMANA NR.42 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, STRADA ROMANA NR.42

intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008 ;

Având în vedere Initiativa Primarului prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr. 1982 din 27.03.2007 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea 41826 din 13.06.2007 prin care Patrau Gheorghe Stefan solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi, strada Romana nr.42,;

Avand in vedere Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 13.06.2007;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica, avizul SC E-ON SA nr.1094 din 04.05.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.274 din 25.04.2007, avizul SC SALUBRIS SA NR.11580 din 23.04.2007, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr.9167 din 24.04.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr.203/04/07/01/BC/IS/659 din 27.04.2007, avizul privind protectia civila nr.720124/3 din 02.05.2007, avizul SC CET SA nr.8980 din 22.04.2007, avizul Inspectoratului pentru Sitiatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700130-2 din 27.04.2007, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.4671 din 10.05.2007, avizul Directiei pentru Sanatate Publica Iasi nr.5665 din 19.04.2007si Avizul Unic nr.103/P.U.D./2007.

Avand in vedere Nota de Fundamentare cu nr 41826 din 25.11.2007 intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

Avand in vedere prevederile legii 50/1991 republicată privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

Avand in vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate cu art.36 alin 5 lit c şi art 115 alin 1 lit b legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

ART.1  Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA ROMANA NR.42  întocmit conform plansei de reglementari urbanistice A2 in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica. Terenul studiat prin PUD are suprafata de 197,80mp.

            ART.2  Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, strada Romana nr.42.

ART.3  Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.4  Prezenta hotarare se va comunica :

                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

a)                                          Primarului Municipiului Iaşi;

b)                                         Consiliului Judeţean Iaşi;

c)                                          Direcţiei Dezvoltare Urbană;

d)                                         Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

e)                                          Serviciul Cadastru

f)                                           Patrau Gheorghe Stefan Str.Basarabi nr 7 Bl sc .A et 7 ap 2

ART. 5  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţiei Dezvoltare Urbană- Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

              Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   SECRETAR

         Cons .Vasile Munteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.98 din 31 martie 2008