Hotărârea nr. 97/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Str. Sf. Lazar Nr.27 intocmit pentru inaltare cladire birouri propusa - spatii comerciale sedii firme locuinte de serviciu pe teren proprietate privata persoana juridica

·                                MUNICIPIUL IASI

·                                CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, Str. Sf. Lazar Nr.27

intocmit  pentru inaltare cladire birouri propusa - spatii comerciale, sedii firme, locuinte de serviciu  pe teren proprietate privata persoana juridica

 

·                                Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

·                                Având in vedere Iniţiativa Primarului prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

·                                Având în vedere Nota de Fundamentare nr 53631 din 05.09.2007 intocmită de Serviciul de arhitectură si urbanism;

·                                Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr. 3711 din 03.07.2007;

·                                Avand in vedere cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi  prin care SC VEGA SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru amplasamentul din Iasi, str. Sf. Lazar Nr.27 .

·                                Avand in vedere Avizul Comisiei de Urbanism cu nr 49698  sedinta din 05.09.2007;

·                                Avand in vedere studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., adresa DJCCPCN Iasi, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7472/17.07.2007 , avizul privind protectia civila nr. 720230/318.07.2007, avizul Salubris Iasi, avizul CET-Iasi nr. 16087/13.08.2007, avizul  avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr. 625914-2  din 16.07.2007, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 11415/24.06.2005, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.951 /13.08.2007, avizul SC E-ON MOLDOVA SA nr.2459/659/11.08.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 2348110/643din 13.06.2007, avizul Autoritatii de sanatate publica Iasi nr. 110490 din 18.07.2007, avizul Ad. Nationale “Apele Romane” nr. din august 2007, CET 8780/13.07.2005, aviz Salubris 26145/30.08.2007, si Avizul Unic nr.120/PUZ/2007.

·                                Avand in vedere prevederile legii 50/1991  republicată privind autorizarea executarii

·                                constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·                                Avand in vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal

·                                Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

·                                In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

·                                In conformitate art 36 alin 5 lit c şi art 115 alin 1 lit b cu legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

·                                ART.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, Str. Sf. Lazar Nr.27, intocmit  pentru inaltare cladire birouri propusa - spatii comerciale, sedii firme, locuinte  de serviciu pe teren proprietate privata  persoana juridica. Conform plansei de reglementari urbanistice U2-1 ce face parte din prezenta hotărâre. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 4299,77 mp conform cvc 819/2005.

·                                ART.2 Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarului.

·                                ART.3  Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

·                                ART.4  Prezenta hotarare se va comunica :

·                                Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

·                                Primarului Municipiului Iaşi;

·                                Consiliului Judeţean Iaşi;

·                                Direcţiei Dezvoltare Urbană;

·                                Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

·                                Serviciul Urbanism;

·                                SC VEGA SRL Str. Sfantu Lazar nr 27

·                                ART.5  Punerea in aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană- Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

§                                                                                 Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

        CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

      Cons .Vasile Munteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

·                                Nr.97 din 31 martie 2008