Hotărârea nr. 91/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 3/19.12.1991

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

            privind modificarea contractului de concesiune nr. 3/19.12.1991

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având in vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 26096/21.03.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      Adresa nr. 26096/18.03.2008, prin care     Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale prin Serviciul Venituri din Contracte solicită modificarea contractului de concesiune nr.3/19.12.1991, ca urmare a cererii nr. 20823/05.03.2008, adresată Primăriei Municipiului Iaşi de doamna Paul Anca Nicola;

f)        Contractul de concesiune nr. 3/19.12.1991, având ca obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 2262 mp, situat la intersecţia străzii Palat cu str. Sf. Lazăr către B.C.R.  - Sucursala Iaşi.

g)      Dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi nr. 198/06.02.2008, prin care se restituie în natură doamnei Paula Anca Nicola suprafaţa de 348,00 mp, teren situat în Iaşi - Str. Palat nr.67, teren afectat de construcţia Băncii Comerciale Române ;

h)      Dispoziţiile art.14 din Legea 10/2001, republicată;

i)        art. 36, alin.5, lit. b şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se aprobă modificarea art. 1 din contractul de concesiune nr. 3/19.12.1991, în sensul diminuării suprafeţei de teren concesionate către Banca Comercială Română - Filiala Iaşi, de la 2262 mp la 1914 mp ;

Art. 2 -  Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 23.466 lei/an, sumă ce se va indexa anual cu un coeficient stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Art. 3 - Modificarea suprafeţei de teren şi a redevenţei valorice a concesiunii se va face prin act adiţional, iar data modificării va fi data prezentei hotărâri.

Art.4 - Celelalte dispoziţii ale contractului de concesiune nr. 3/19.12.1991 rămân neschimbate.

Art. 5 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr.3/19.12.1991.

Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului  Municipiului Iaşi;

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      Banca Comercială Română - Sucursala Iaşi, str. Palat nr.11

e)      D-nei Paul Anca Nicola Str Rahovei bl 5,sc.F ,et.1,ap.84 ,Roman NEAMT

Art. 7 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

                        (2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

        CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETAR

      Cons .Vasile Munteanu           Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

Nr.91  din 31 martie 2008