Hotărârea nr. 90/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 5 la HCL nr.134/19.03.2007 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-STRADA GHETARI NR.12A intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective cu parter comercial si prestari servicii pe teren proprietate privata persoana juridica
MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 5 la HCL nr.134/19.03.2007

pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI-STRADA GHETARI NR.12A

intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective cu parter comercial si prestari servicii pe teren proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008 ;

Având în vedere :

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                nota de fundamentare nr.15398/19.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)                 raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

d)                certificatul de urbanism nr. 3879/24.08.2006;cererea nr.13444/13.02.2008,prin care SC “Temirom”  SRL solicita modificarea anexei 5 la H.C.L. nr.134/19.03.2007;           

            c)Legea 50/1991 Republicată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

d)art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba modificarea anexei 5 la H.C.L.nr.134/19.03.2007,conform plansei de reglementari urbanistice anexate.

          Anexa(plansa de reglementari urbanistice P 2 ,modificată) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                             Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                            Primarului Municipiului Iaşi;

c)                             Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                            Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                             Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                              Serviciul Cadastru   

g)                             SC „Temirom” SRL,sos.Nicolina nr.30,bl.961,sc.B,et.4,ap.14,Iasi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

         (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul d Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR

      Cons .Vasile Munteanu    Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.90 din 31 martie 2008