Hotărârea nr. 87/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 33 mp situat în Iaşi - Sos. Păcurari nr.70 bl. 550 sc.C parter precum şi concesionarea directă către S.C. MIRAJ IMPEX S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂRE

 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18,33 mp, situat în Iaşi - Sos. Păcurari nr.70, bl. 550, sc.C, parter,  precum şi concesionarea directă către S.C. MIRAJ IMPEX S.R.L., a terenului respectiv, în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având in vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 5538/14.02.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local  Municipal Iaşi;

e)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)        Cererea nr.5538/21.01.2008, prin care S.C. MIRAJ IMPEX S.R.L., prin administrator Moşneagu Vera, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 18,33 mp, în vederea extinderii spaţiului comercial din Sos. Păcurari nr.70, bl. 550, sc.C, parter ;

g)      Contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate nr. 12675/31.07.2002;

h)      Raportul de evaluare asupra terenului;

i)        Certificatul de urbanism nr. 3549/25.06.2007, precum şi Aviz studiu de volumetrie nr.53967/27.09.2007, emis de Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

j)        art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

k)      prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

l)        art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

a)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18,33 mp, situat în Iaşi - Sos. Păcurari nr.70, bl. 550, sc.C, parter,  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 18,33 mp, situat în Iaşi - Sos. Păcurari nr.70, bl. 550, sc.C, parter,  conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 265 Euro/mp sau 974 lei/mp, respectiv  4.857 Euro sau 17.853 lei pentru suprafaţa totală de 18,33 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 18,33 mp, situat în Iaşi - Sos. Păcurari nr.70, bl. 550, sc.C, parter,  conform Anexei 1, către S.C. MIRAJ IMPEX S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 971 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      S.C. MIRAJ IMPEX S.R.L. Str Pacurari Nr 70 Bl 550 parter

         Art. 11 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate.

                       (2) Aducerea la cunoştiţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetaţeni.

 

       CONTRASEMNEZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           SECRETAR

     Cons .Vasile Munteanu       Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

Nr.87din 31 martie 2008