Hotărârea nr. 85/2008

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având in vedere:

iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

nota de fundamentare nr. 12371/25.02.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Cererea nr.12371/11.02.2008, S.C. OANA & ANCA SRL solicită delegarea unei persoane pentru semnarea actului de alipire privind două suprafeţe de teren concesionate către societate în Calea Chişinăului nr.6

Contractele de concesiune nr. 29/27.03.2003 şi 25/12.04.2005;

art.44, ali. (1) din Legea nr. 7/1996,republicată, privind cadastru şi publicitatea imobiliară;

Regulamentul de aplicare al Ordinului nr. 634/13.10.2006, privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

art. 36, alin. (2), lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Municipiului Iaşi, în vederea înscrierii în cartea funciară.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Primarului Municipiului Iaşi;

Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru; 

Art. 3.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETAR,

    Cons Vasile Munteanu                 cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.85 din 31 martie 2008