Hotărârea nr. 83/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 30 mp situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 8 bl. C2 sc.A parter precum şi concesionarea directă către S.C. MEDOPTICA S.R.L. a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18,30 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 8, bl. C2, sc.A, parter,  precum şi concesionarea directă către S.C. MEDOPTICA S.R.L., a terenului respectiv, în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având in vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 37548/2007/06.02.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municiupiului Iaşi;

d)      Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

e)      Cererea nr.37548/22.05.2007, prin care S.C. MEDOPTICA S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 45 mp, în vederea extinderii spaţiului din B-dul Socola nr. 8, bl. C2, sc.A, parter;

f)        Contractul de vânzare cumpărare autentificat cu încheiere de autentificare nr. 237/08.02.2001, precum şi documentaţia cadastrală de carte funciară;

g)      Declaraţie autentificată cu nr.359/11.05.2007;

h)      Raportul de evaluare asupra terenului;

i)        Certificatul de urbanism nr. 2554/03.05.2007, precum şi Avizul studiului de volumetrie aprobat în şedinţa Comisiei de Urbanism  din data de 21.12.2007;

j)        art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

k)      prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

l)        art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

a)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 18,30 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 8, bl. C2, sc.A, parter,  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 18,30 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 8, bl. C2, sc.A, parter,  conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 255 Euro/mp sau 960 lei/mp, respectiv  4.667 Euro sau 17.568 lei pentru suprafaţa totală de 18,30 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 18,30 mp, situat în Iaşi - B-dul Socola nr. 8, bl. C2, sc.A, parter,  conform Anexei 1, către S.C. MEDOPTICA S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 933 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

  Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

  Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

 Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

 Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

    Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      S.C. MEDOPTICA S.R.L  B-DUL  INDEPENDENTEI Nr.13; Bl A1; 4 Sc D; Ap 19

 

Art. 11 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

                    (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

       CONTRASEMNEAZĂ

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            SECRETAR,

                        Cons .Vasile Munteanu      cons. jr. Lăcrămioara VERNICĂ

 

Nr.83 din 31 martie 2008