Hotărârea nr. 79/2008

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de expertizare pe bază de sondaje în sistemul rutier pentru străzile asfaltate în cursul anului 2007

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de expertizare pe bază de sondaje în sistemul rutier pentru străzile asfaltate în cursul anului 2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13 martie 2008,

Având în vedere:

Iniţiativa domnului consilier municipal Oajdea Daniel prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Punctul de vedere al Direcţiei Tehnice înregistrat sub nr. 23313/12.03.2008,

Raportul  Comisiei economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi prin care nu se avizează proiectul de hotărâre,

Votul consilierilor municipali din plenul şedinţei extraordinare prin care s-a respins propunerea proiectului de hotărâre,

In conformitate cu prevederile art.36 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind expertizarea pe bază de sondaje în sistemul rutier pentru străzile asfaltate în cursul anului 2007.

Art.2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Primarului Municipiului Iaşi

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ

cons. Vasile Munteanu                           SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Verni

 

Nr. 79

din 13 martie 2008