Hotărârea nr. 77/2008

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului aflat în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi precum şi concesionarea pe o perioadă de 49 de ani în vederea construirii unui Centru de Cercetare privind LUPUSUL ERI TEMATOS SISTEMIC

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului aflat în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi precum şi concesionarea pe o perioadă de 49 de ani, în vederea construirii unui Centru de Cercetare privind LUPUSUL ERI TEMATOS SISTEMIC

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13 martie 2008,

          Având în vedere :

a)     Iniţiativa domnului consilier Anghel Ficu prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)    Nota de fundamentare nr. 4852 din 03.03.2008 întocmită de către Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;

c)     Adresa nr. 5812/12.03.2008 a Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi;

d)    Referatul de Specialitate nr. 6407 din 11 martie 2008 întocmit de D.A.P.P.P.

e)     Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

f)      Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

g)     Informarea nr. 24135/13.03.2008, întocmită de Compartimentul de aplicare a Legilor Fondului Funciar şi Compartimentul de aplicare a Legii nr.10/2001;

h)     Art.15 lit. (a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

i)       Art.3 din  Legea nr.213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

j)       propunerea modificării proiectului de hotărâre iniţiat de domnul consilier Anghel Ficu în sensul că se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenurilor în suprafaţă de 1500 mp şi 750 mp din clădire aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, precum şi concesionarea pe o perioadă de 49 de ani în vederea construirii Centrului de Cercetare privind LUPUSUL  ERI TEMATOS SISTEMIC”, precum şi votul în unanimitate al consilierilor,

k)     Art. 36 şi art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al  Municipiului Iaşi a terenurilor în suprafaţă de 1500 mp. şi 750 mp. din clădire aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, precum şi concesionarea pe o perioadă de 49 de ani în vederea construirii Centrului de Cercetare privind LUPUSUL ERI TEMATOS SISTEMIC.

          Art.2 . Valoarea acestora va fi stabilită printr-o expertiză tehnică ce va fi însuşită ulterior printr-o hotărâre a Consiliului Local.

          Art.3.   In cazul neacceptării finanţării proiectului, prezenta hotărâre îşi pierde valabilitatea.

          Art.4.   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         D.A.P.P.P.

-         Direcţiei de Urbanism - Serviciul de Amenajare a Teritoriului şi Cadastru

-         Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi.

Art.5.  (a)  Punerea în aplicarea a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:

-         D.A.P.P.P

-         Direcţia de Dezvoltare Urbană prin Serviciul de Amenajarea Teritoriului şi Cadastru

-         Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

(b)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

     cons.Vasile Munteanu                       SECRETAR,

                                                       cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 77

din 13 martie 2008