Hotărârea nr. 74/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 163 PARCELA Vn4/6(6625/1/1/6) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe individuale pe teren privat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM CVARTAL 163, PARCELA Vn4/6(6625/1/1/6) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinţe individuale pe teren privat

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008;

          Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr.39524/10.09.2007 întocmită de Serviciul arhitectură şi urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

 - Certificatul de Urbanism nr. 990 din 21.03.2006;

 - cererea înaintată Primăriei Municipiului Iaşi nr. 39524 din 29.05.2007 prin care Arcip Ioan şi Violeta solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru extinderea intravilanului municipiului Iaşi pe terenul pe care îl deţin şi construirea unei locuinţe individuale;

- Avizul Comisiei de Urbanism nr.39524 - şedinţa din 30.05.3007;

- studiile întocmite şi avizele obţinute: studiul geotehnic şi de stabilitate versant, ridicare topografică vizată de O.C.P.I., avizul Ministerului Apărării Naţionale nr. D/2271 din 16.05.2007, avizul SRI nr.75973 din 26.04.2007, avizul OCPI nr.7912 din 18.04.2007, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr.4194 din 23.04.2007, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi nr.700124-2 din 26.04.2007, avizul privind protecţia civilă nr.720118/3 din 24.04.2007, avizul Regiei Autonome de apă-canal nr.9050 din 19.04.2007, avizul SC EON GAZ ROMANIA SA nr.271 din 25.04.2007, avizul SC EON S.A. nr.1099/356/27.04.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr.203/04/07/BC/IS/49 din 19.04.2007, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.5402/2001 din 05.05.2007 şi Avizul Unic nr.113/PUZ/2007;

- Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

- Legea 350/2001 reactualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 reactualizată privind Regulamentul General de Urbanism;

          În conformitate cu art.36, aliniatul 5, litera c şi art. 115, aliniatul 1, litera b din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iaşi, Zona Bucium, cvartal 163, parcela Vn4/6(6625/1/1/6) conform planşei reglementări A2. Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 1000,20 mp. conf. contract de vânzare cumpărare nr.130/2005.

ART.2 Se aprobă extinderea intravilanului municipiului Iaşi în zona Bucium cvartal 163, parcela Vn4/6(6625/1/1/6).

ART.3 Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.4 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Consiliului Judeţean Iaşi

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană

-         Serviciului de Arhitectură şi Urbanism

-         Arcip Ioan şi Violeta - Vaslui, str.Decebal, bl. 372, sc. b, et. 4, ap.4

Art. 6 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de  Direcţia Dezvoltare Urbană .

Aducerea la cunostinta publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centru de Informare pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.74

din 11 februarie 2008