Hotărârea nr. 72/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.131(vechi)- 133 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica şi juridică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA NICOLINA NR.131(vechi)- 133

intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica şi juridică

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008 ;

          Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-         nota de fundamentare nr.85383/2006 întocmit de Serviciul de arhitectură şi urbanism ;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-         Certificatul de Urbanism nr. 5625 din 24.10.2007 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-         cererea 85382 din 22.11.2006 prin care Caus Eugenia pentru SC “GAV-ROB” SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi, soseaua Nicolina nr.131(vechi) -133;

-         Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 22.11.2006;

-         avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.11011 din 12.12.2006, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr.27140 din 05.12.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11449/1718 din 08.12.2006, avizul privind protectia civila nr.620215/3 din 28.12.2006, avizul SC CET SA nr.6403 din 22.03.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600271-2 din 30.01.2007, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.11506 din 20.12.2006, avizul Directiei pentru Sanatate Publica Iasi nr.2140 din 08.02.2007, aviz comisie de circulatie nr. 640 din 17.01.2008 si Aviz Unic CJ Iasi nr. 1/PUD/23.01.2008;

-         prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-         Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

-         prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

-         Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicată, privind administratia publica locala articolul 36, aliniatul 5, litera c si articolul 115, aliniatul 1, litera b;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, SOSEAUA NICOLINA NR.131(vechi) -133, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice si persoana juridica conform plansei de reglementari urbanistice A2. Terenul studiat prin PUD are suprafata de 1272,665mp conform Titlu de Poprietate nr. 186736/2005, Sentinta civila 22118/10.12.2001, Contract de vanzare cumparare 1863/2005, Contract de vanzare cumparare 1229/2006, Contract de vanzare cumparare 1525/2006.

          ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in Iasi, soseaua Nicolina nr.131(vechi) -133.

          ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

          ART.4         Prezenta hotarare se va comunica:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Consiliul Judeţean Iaşi;

-         Directiei de Dezvoltare Urbana;

-         Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-         S.C.GAV - ROB S.R.L. - Iaşi, şos.Rediu nr.23.

          ART.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.72

din 11 februarie 2008