Hotărârea nr. 70/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 72 mp situat în Iaşi - Str. Păcurari nr.128-130 bl. 586 sc.B parter precum şi concesionarea directă către Blândă Maria şi Blândă Dan Franţ a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10,72 mp, situat în Iaşi - Str. Păcurari nr.128-130, bl. 586, sc.B, parter,  precum şi concesionarea directă către Blândă Maria şi Blândă Dan Franţ, a terenului respectiv, în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

 

          Consiliul Local Municipal Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008;

          Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)    nota de fundamentare nr. 44783/2007/29.01.2008, întocmită de Serviciul  Cadastru;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)     raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)      Cererea nr.44783/14.06.2007, prin care d-na Blândă Maria, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 27,80 mp, în vederea extinderii spaţiului comercial din Str. Păcurari nr.128-130, bl. 586, sc.B, parter;

g)     Contractul de vânzare cumpărare, autentificat cu nr. 2161/01.08.2002, precum şi documentaţia cadastrală de carte funciară;

h)     Raportul de evaluare asupra terenului;

i)       Certificatul de urbanism nr. 6503/29.12.2006, precum şi Avizul studiului de volumetrie aprobat în şedinţa Comisiei de Urbanism  din data de 13.12.2007;

j)       art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

k)     prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

l)       art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

a)      art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10.72 mp, situat în Iaşi - Str. Păcurari nr.128-130, bl. 586,  sc. B,  parter,  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 10.72 mp, situat în Iaşi - Str. Păcurari nr.128-130, bl. 586, sc.B, parter,  conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 220 Euro/mp sau 813 lei/mp, respectiv  2.358,40 Euro sau 8.715 lei pentru suprafaţa totală de 10,72 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10,72 mp, situat în Iaşi - Str. Păcurari nr.128-130, bl. 586, sc.B, parter,  conform Anexei 1, către Blândă Maria şi Blândă Dan Franţ, în vederea extinderii spaţiului comercial.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 472 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi

c)     Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)    Blândă Maria şi Blândă Dan Franţ - Iaşi, strada Păcurari nr.123, Bl.602, sc.B, ap. 9.

Art. 11 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

          Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.70

din 11 februarie 2008