Hotărârea nr. 69/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 900 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.114 şi a terenului în suprafaţă de 300 mp situat în Iaşi - Fundac Păcureţ f.n. conform Anexei 1 precum şi punerea acestori terenuri la dispoziţia Comisiei Municipale Iaşi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor în vederea punerii în posesie a revoluţionarilor membri ai Asociaţiei 14 Decembrie 1989 prevăzuţi în Anexa 2.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului  în suprafaţă de 900 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.114 şi a terenului în suprafaţă de 300 mp situat în Iaşi  - Fundac Păcureţ f.n., conform Anexei 1, precum şi punerea acestori terenuri la dispoziţia Comisiei Municipale Iaşi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor , în vederea punerii în posesie a revoluţionarilor, membri ai  Asociaţiei 14 Decembrie 1989, prevăzuţi în Anexa 2. 

 

          Consiliul Local Municipal Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008;

Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la    proiectul de hotărâre;

b)    nota de fundamentare nr. 76065/01.02.2008, întocmită de Serviciul Cadastru;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a  Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)     cererea nr. 76065/15.10.2007, prin care un număr de 12 revoluţionari, membri ai Asociaţiei 14 Decembrie 1989, solicită punerea în posesie a câte 100 mp teren, conform Legii nr.341/2004 ;

f)      prevederile Legii nr. 341/12.07.2004, privind recunoştinţa faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

g)     art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

h)     art. 36, alin. (2), lit. c şi art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 - Se aprobă atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului  în suprafaţă de 900 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.114 şi a terenului în suprafaţă de 300 mp situat în Iaşi  - Fundac Păcureţ f.n., conform Anexei 1.

          Art. 2 - Se aprobă  punerea la dispoziţia Comisiei Municipale Iaşi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor a  terenului  în suprafaţă de 900 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.114 şi a terenului în suprafaţă de 300 mp situat în Iaşi  - Fundac Păcureţ f.n., conform Anexei 1, în vederea punerii în posesie a revoluţionarilor, membri ai  Asociaţiei 14 Decembrie 1989, prevăzuţi în Anexa 2, după emiterea actului administrativ corespunzător de către Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi. 

          Art. 3 - Anexa 1 şi Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi;

c)     Comisiei Municipale Iaşi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor

d)    Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

e)     Asociaţiei 14 Decembrie 1989 -

     Art.5- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

         Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.69

din 11 februarie 2008

 

ANEXA 2

Cuprinzând membrii Asociaţiei 14 Decembrie 1989, solicitanţi ai cererii nr.76065/15.10.2007

1.     ŞTEFANACHI AUREL

2.     SPIRIDON CASIAN

3.     DASCĂLU ALEXANDRU

4.     PRUTIANU ŞTEFAN

5.     SĂCĂLEANU IONEL

6.     PĂDURARU DUMITRU

7.     VICOL VASILE

8.     ODOBESCU VALENTI

9.     STOICA DAN EMILIAN

10.  MORARU MARIA

11.  RĂŞCANU DUMITRU

12.  IACOB TITI

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Munteanu