Hotărârea nr. 66/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile 2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile 2008

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008 ;

          Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

b)                referatul de specialitate nr.10574 din 05.02.2008 întocmit de către DEFPL;

c)                 raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

d) Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale, modificată prin O.U.G.nr.46/2007 şi O.U.G. nr.64/2007;

          În temeiul art. 36 alin.4 lit.a şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art 1 Aprobarea Bugetului fondurilor nerambursabile al Municipiului Iasi pe anul 2008,in urmatoarea componenta:

·                                           La venituri   135.921,06 mii lei

·                                           La cheltuieli 135.921,06 mii lei

          Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicata :

-                     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                     Primarului Municipiului Iaşi

-                     Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                     Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

          Art. 3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Economica si Finante Publice Locale.

          Art. 4 Aducerea la cunostinta publicului a prezentei hotarari va fi asigurata de Centru de Informare pentru Cetateni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.66

din 11 februarie 2008