Hotărârea nr. 61/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local de către autoritatea de autorizare.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de  acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008 ;

          Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         referatul de specialitate nr.11470 din 07.02.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-          Ordinul nr. 207 din 29 octombrie 2007, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

     - Legea nr. 92/ 2007 privind serviciile publice de transport local  ;

          În conformitate cu art. 36 şi art. 115 alin. 1, lit.b din din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice  locale republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art.1. - Se aprobă regulamentului de  acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                                                                                                                                            

           Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b)    Primarului Municipiului Iaşi

c)     Direcţia Tehnică

d)    Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale

e)     Direcţia Corp Control Primar

f)      Poliţia Comunitară

          Art.3- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Tehnică.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.61

din 11 februarie 2008

 

Anexa A la H.C.L. nr. 61 din 11.02.2008

Regulament privind acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

 

Art. 1. - Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu ordinul nr. 207 din 29 octombrie 2007, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului în care se realizează acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

(2) Autoritatea de autorizare reprezintă Biroul Reglementare Transporturi Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, autorizat prin ordinul nr. 273 din 12.12.2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, coform autorizaţiei nr. 0008 din 12.12.2007.

(3) Autoritatea de autorizare are dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţii de transport pentru următoarele servicii de transport public local:

a) de persoane efectuat cu troleibuze;

b) de persoane efectuat cu tramvaie;

c) de persoane în regim de taxi;

d) de mărfuri în regim de taxi;

e) de persoane în regim de închiriere;

f)  de mărfuri în regim contractual;

g) de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

h) de persoane pe cablu;

i)  efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

j) alte servicii de transport public local, definite conform legii.

Art. 3. - (1) Prezentul regulament se aplică: persoanelor juridice; structurilor din aparatul de specialitate al primarului, fără personalitate juridică; persoanelor fizice sau asociaţiilor familiale autorizate să presteze în mod independent un serviciu de transport public, care solicită acordarea, modificarea, prelungirea sau retragerea autorizaţiilor de transport.

(2) Prezentul regulament stabileşte:

a) cazurile în care nu se acordă autorizaţii de transport;

b) procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor de transport;

      c) procedura de solicitate şi modificare a autorizaţiilor de transport;

d) procedura de solicitare şi prelungire a autorizaţiilor de transport;

e) procedura de suspendare şi retragere a autorizaţiilor de transport.

 

Art. 4. - În sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoritate de autorizare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi care evaluează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport;

b) autorizaţie de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile de acces pentru efectuarea unui serviciu de transport public local;

c) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi;

d) certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane desemnate în domeniul transporturilor rutiere;

e) condiţii asociate autorizaţiei - anexă la autorizaţie şi parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile şi sancţiunile titularului de autorizaţie;

 f) copie conformă a autorizaţiei de transport - document eliberat de autoritatea de   autorizare, având calitatea de copie a autorizaţiei de transport atribuită pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule deţinute în proprietate ori în baza unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, în condiţiile îndeplinirii unor criterii stabilite;

g) modificare a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului municipiului Iaşi, prin care autorizaţia acordată se modifică în condiţiile prezentului regulament;

     h) normalizare - activitate prin care se elimină cauzele care au condus la nerespectarea de către titularul autorizaţiei a prevederilor legale;

     i) parte interesată - persoană sau grup de persoane care sunt afectate de serviciile furnizate/prestate de titularii de autorizaţie;

     j) procedură - specificaţie detaliată prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei activităţi sau a unui proces;

     k) retragere a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului municipiului Iaşi, prin care unui titular de autorizaţie i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport public local pentru care a fost autorizat;

     l) suspendare a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului municipiului Iaşi, prin care unui titular de autorizaţie i se suspendă, parţial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un interval de timp determinat;

     m) titular de autorizaţie - persoană juridică, structură din aparatul de specialitate al primarului municipiului Iaşi, fără personalitate juridică, asociaţie familială sau persoană fizică deţinătoare a unei autorizaţii de transport eliberate de autoritatea de autorizare;

     n) tractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci ori utilaje;

     o) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

 

CAPITOLUL  II

Cazurile în care nu se acordă autorizaţii de transport

 

Art. 5. - Autoritatea de autorizare nu  eliberează autorizaţii de transport dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;

b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment;

c) documentaţia prezentată pentru acordarea autorizaţiei de transport este incompletă;

d) persoana desemnată a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

     e) mijloacele de transport cu care doreşte să presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi deţinute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;

      f) nu deţine baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

g) furnizează informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizaţiei.

 

CAPITOLUL  III

Procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor de transport

 

SECŢIUNEA 1

Solicitarea autorizaţiilor de transport

 

    Art. 6. -  (1) Pentru acordarea unei autorizaţii de transport, persoanele juridice, structurile din aparatul de specialitate al primarului municipiului Iaşi fără personalitate juridică, persoanele fizice sau asociaţiile familiale autorizate să presteze în mod independent un serviciu de transport public vor depune la Primăria Municipiului Iaşi - Centrul de Informare pentru Cetăţeni, o documentaţie care va cuprinde:

    a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

    b) copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului;

    c) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

    d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

    e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

    f) declaraţie   pe  propria   răspundere, în   original,  semnată  de  persoana  desemnată,

privind baza materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

    g) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei;

    h) scrisoare de  bonitate  financiară emisă de  banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile

înainte de data depunerii documentaţiei;

    i) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate.

Art. 7. -  Pentru serviciile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, acordarea autorizaţiilor de transport se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Art. 8. - Operatorilor de transport deţinători ai unei licenţe de transport corespunzătoare, care doresc să execute şi alte servicii de transport public local cu autovehicule, cu excepţia celui efectuat cu autobuze, li se eliberează, la cerere, autorizaţii de transport pe baza unei documentaţii care va cuprinde:

    a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

    b) copie a licenţei de transport;

    c) declaraţie pe propria răspundere, în original, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doresc să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă sunt deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

 

SECŢIUNEA  2

Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizaţiei de transport

 

Art. 9. -  (1) Primăria Municipiului Iaşi, prin autoritatea de autorizare, analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizaţiei de transport şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentaţiei.

(2) În cazul în care în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor solicitantul nu transmite toată documentaţia corespunzătoare prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, autoritatea de autorizare va radia solicitarea respectivă din procedura de acordare a autorizaţiei de transport şi va comunica această decizie solicitantului.

Art. 10. - În funcţie de modul de prezentare şi de complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, autoritatea de autorizare poate decide în intervalul de timp prevăzut la art. 9 alin. (2):

    a) convocarea la sediul autorităţii de autorizare a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie;

    b) verificarea la faţa locului a realităţii datelor din documentaţia transmisă de solicitant.

Art. 11. - Autoritatea de autorizare întocmeşte un raport de specialitate care include propunerea justificată de acordare/respingere a autorizaţiei, pe care îl înaintează primarului municipiului, în termen de maximum 10 zile de la data:

    a) înregistrării documentaţiei, dacă aceasta este completă;

    b) primirii completărilor solicitate conform prevederilor la art. 9 alin. (2), dacă documentaţia este corespunzătoare;

    c) finalizării procedurii prevăzute la art. 10.

 

SECŢIUNEA 3

Acordarea autorizaţiilor de transport

 

Art. 12. - Primarul municipiului Iaşi emite dispoziţia corespunzătoare de acordare/respingere a autorizaţiei de transport, în termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate.

Art. 13. - Dispoziţia primarului municipiului Iaşi privind acordarea autorizaţiei de transport se transmite solicitantului în maximum 5 zile de la data emiterii, însoţită de:

    a) autorizaţia de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;

    b) condiţiile asociate autorizaţiei, care constituie parte integrantă a acesteia.

Art. 14. - (1) În cazul în care autoritatea de autorizare propune respingerea acordării autorizaţiei de transport, se transmit solicitantului:

    a) dispoziţia primarului municipiului Iaşi privind respingerea cererii de acordare a autorizaţiei de transport;

    b) motivele refuzului de acordare a autorizaţiei de transport.

    (2) În cazul refuzului de acordare a autorizaţiei de transport, solicitantul poate depune o nouă documentaţie de autorizare, după 6 luni de la data emiterii dispoziţiei prin care s-a respins acordarea autorizaţiei de transport.

Art. 15. - Dispoziţia primarului municipiului Iaşi prin care se acordă sau se respinge acordarea autorizaţiei de transport poate fi atacată de persoanele interesate la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - (1) Condiţiile asociate autorizaţiei pentru titularii de autorizaţie trebuie să conţină cel puţin:

    a) denumirea titularului autorizaţiei de transport;

    b) obiectul autorizaţiei de transport, respectiv serviciul de transport public local pentru care se acordă autorizaţia;

    c) perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport;

    d) drepturile titularului de autorizaţie;

    e) obligaţiile titularului de autorizaţie;

    f) obligaţia de a transmite la solicitarea autorităţii de autorizare date reale şi complete privind serviciul autorizat în termen de maximum 10 zile de la primirea înştiinţării;

    g) condiţii privind suspendarea autorizaţiei de transport;

    h) condiţii privind retragerea autorizaţiei de transport;

    i) cazurile în care autoritatea de autorizare este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autorizaţie.

Art. 17. - Condiţiile asociate autorizaţiei fac parte integrantă din autorizaţie şi sunt anexă la aceasta.

Art. 18. - (1) Autorizaţiile de transport se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.

(2) Numărul autorizaţiei de transport este numărul de ordine din acest registru.

(3) Autorizaţia de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la autoritatea de autorizare.

Art. 19. - Autoritatea de autorizare va elibera, la cerere, câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 20. -  (1) Durata de valabilitate a autorizaţiei de transport este de 5 ani.

(2) Autorizaţiile de transport intră în vigoare de la data eliberării lor.

Art. 21. - La expirarea valabilităţii autorizaţiei de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL  IV

Procedura de solicitare şi modificare a autorizaţiei de transport

Art. 22 - (1)  La  cererea   titularului,  autoritatea  de  autorizare   propune  modificarea  autorizaţiei de transport în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii şi/sau a sediului titularului de autorizaţie.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea de modificare a autorizaţiei de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, va fi însoţită de copiile certificatului constatator şi certificatului de înmatriculare emise de oficiul registrului comerţului.

Art. 23. - (1) Autoritatea de autorizare poate propune modificarea autorizaţiilor de transport în cazul în care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat.

(2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), modificarea autorizaţiilor de transport se face din iniţiativa autorităţii de autorizare, care va comunica în scris titularilor de autorizaţie modificările survenite, eliberând acestora autorizaţii de transport cu un conţinut modificat, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor.

Art. 24. - Modificarea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12, 13 şi ale art. 14 alin. (1).

Art. 25. -  Dispoziţia de modificare a autorizaţiei de transport emisă de primarul municipiului Iaşi, însoţită de autorizaţia de transport cu conţinut modificat şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 26. - Dispoziţia primarului municipiului Iaşi, de modificare a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL  V

Procedura de solicitare şi prelungire a valabilităţii autorizaţiei de transport

 

Art. 27.-  (1) Transportatorii autorizaţi care doresc prelungirea valabilităţii autorizaţiei de transport vor depune la Centrul de Informaţii  pentru  Cetăţeni al Primăriei Municipiului Iaşi,

cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condiţiilor iniţiale de acordare a autorizaţiei de transport.

(2) În vederea verificării modificării/nemodificării condiţiilor iniţiale de emitere a autorizaţiei de transport, autoritatea de autorizare poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente.

 Art. 28. -  Prelungirea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12, 13 şi ale art. 14 alin. (1).

Art. 29. - Dispoziţia de prelungire a autorizaţiei de transport emisă de primarul municipiului Iaşi, însoţită de autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 30. - Dispoziţia primarului municipiului Iaşi, de prelungire a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de suspendare şi retragere a autorizaţiilor

 

SECŢIUNEA 1

Suspendarea autorizaţiei

Art. 31. - Autoritatea de  autorizare  propune  suspendarea autorizaţiei de transport în baza  constatărilor efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în cazurile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei.

Art. 32. - Suspendarea autorizaţiei de transport se face pe o perioadă de maximum 30 de zile şi intră în vigoare de la data emiterii dispoziţiei primarului municipiului Iaşi, de suspendare a autorizaţiei de transport.

Art. 33. - Suspendarea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 şi ale art. 14 alin. (1).

Art. 34. - Dispoziţia de suspendare a autorizaţiei de transport emisă de primarul municipiului Iaşi, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 35. - Dispoziţia primarului municipiului Iaşi, de suspendare a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA  2

Retragerea autorizaţiei

 

Art. 36. - (1) Autoritatea de autorizare propune, la cererea titularului de autorizaţie, retragerea autorizaţiei de transport în următoarele situaţii:

    a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului;

    b) în cazul când titularul autorizaţiei intenţionează să înceteze prestarea/furnizarea serviciului.

(2) Cererea pentru retragerea autorizaţiei de transport, conform modelului din anexa nr. 4, va fi însoţită de motivele care au stat la baza acestei solicitări.

Art. 37. - Autoritatea de autorizare propune retragerea autorizaţiei de transport în baza constatărilor efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în următoarele situaţii:

    a) în cazurile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei;

    b) în cazul când titularul autorizaţiei nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza acordării acesteia;

    c) în cazul când titularul autorizaţiei a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport;

    d) în cazul unor abateri care au afectat grav viaţa şi sănătatea publică, siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului;

    e) la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de transport, dacă situaţia creată nu s-a normalizat;

    f) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea de autorizare în perioada de suspendare;

    g) în cazul refuzului titularului de autorizaţie de a se supune controlului sau de a pune la dispoziţia autorităţii de autorizare datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;

    h) în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului;

    i) în alte cazuri prevăzute în prezentul regulament.

Art. 38. - Retragerea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 şi ale art. 14 alin. (1).

Art. 39. - (1) Dispoziţia de retragere a autorizaţiei de transport emisă de primarul municipiului Iaşi, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii.

(2) Copiile conforme ale autorizaţiei de transport au acelaşi regim cu aceasta.

Art. 40. - Dispoziţia primarului municipiului Iaşi, de retragere a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Art. 41. - Autorizaţiile de transport nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a autorizaţiei.

Art. 42. - Taxe percepute pentru: eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea la ceree a autorizaţiilor de transport şi a eliberării copiilor conforme, conform tabel.

 

Solicitatrea

Tarif (lei)

Eliberare autorizaţie

50,00

Eliberare copie conformă

35,00

Eliberare duplicat

20,00

Modificare

Prelungire

Suspendare la cerere

 

25,00

 

Art. 43. - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA 1

la regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul

serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

 

CERERE

pentru acordarea autorizaţiei de transport

 

 

 

 

Către : Primăria Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11

 

 

 

 

Subsemnatul ............................................................., în calitate de ......................................

                                           (nume şi prenume)                                                  (persoană desemnată etc.)

la .........................................,

                                                                     (denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.)

cu sediul/domiciliul în ţara ............................., localitatea ................., str. ............................. nr. ............, bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ........., judeţul ....................., telefon .............,

..........., fax ....................., având CUI/CIF/etc. ..............................., cont ......................................., deschis la Banca ........................................................., Sucursala ........................................, vă solicit acordarea autorizaţiei pentru ............

................................................................................

........................................

(se menţionează serviciul de transport public local)

 

 

 

 

    Data ....................                                                                 Numele şi prenumele

                                                                                        ........................................................

 

 

                                                                                                   Semnătura şi ştampila

                                                                                                       ..............................

 

 

ANEXA 2

la regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul

serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

 

 

CERERE

pentru modificarea autorizaţiei de transport

 

                                 

 

 

Către : Primăria Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11

 

 

 

 

Subsemnatul ............................................................., în calitate de ......................................

                                           (nume şi prenume)                                                  (persoană desemnată etc.)

la .........................................,

                                                                     (denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.)

cu sediul/domiciliul în ţara ............................., localitatea ................., str. ............................. nr. ............, bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ........., judeţul ....................., telefon .............,

..........., fax ....................., având CUI/CIF/etc. ..............................., cont ......................................., deschis la Banca ........................................................., Sucursala ........................................, vă solicit modificarea Autorizaţiei nr.... din .........

şi a copiilor conforme ale acesteia, acordată......................

........................................

(se menţionează serviciul de transport public local)

 

 

 

 

 

 

 

    Data ....................                                                                 Numele şi prenumele

                                                                                        ........................................................

 

 

                                                                                                   Semnătura şi ştampila

                                                                                                       ..............................

 

ANEXA 3

la regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul

serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

 

 

CERERE

pentru modificarea autorizaţiei de transport

 

                                 

 

 

Către : Primăria Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11

 

 

 

 

Subsemnatul ............................................................., în calitate de ......................................

                                           (nume şi prenume)                                                  (persoană desemnată etc.)

la .........................................,

                                                                     (denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.)

cu sediul/domiciliul în ţara ............................., localitatea ................., str. ............................. nr. ............, bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ........., judeţul ....................., telefon .............,

..........., fax ....................., având CUI/CIF/etc. ..............................., cont ......................................., deschis la Banca ........................................................., Sucursala ......................................................................., vă solicit prelungirea Autorizaţiei nr..... din ............şi a copiilor conforme ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de ........ .

 

 

 

 

    Data ....................                                                                 Numele şi prenumele

                                                                                        ........................................................

 

 

                                                                                                   Semnătura şi ştampila

                                                                                                       ..............................

 

 

ANEXA 4

la regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul

serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

 

 

CERERE

pentru modificarea autorizaţiei de transport

 

                                 

 

 

Către : Primăria Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11

 

 

 

 

Subsemnatul ............................................................., în calitate de ......................................

                                           (nume şi prenume)                                                  (persoană desemnată etc.)

la .........................................,

                                                                     (denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.)

cu sediul/domiciliul în ţara ............................., localitatea ................., str. ............................. nr. ............, bl. ........, sc. ........., et. ........., ap. ........., judeţul ....................., telefon .............,

..........., fax ....................., având CUI/CIF/etc. ..............................., cont ......................................., deschis la Banca ........................................................., Sucursala ........................................, vă solicit retragerea Autorizaţiei nr.... din ......... .

 

 

 

 

 

    Data ....................                                                                 Numele şi prenumele

                                                                                        ........................................................

 

 

                                                                                                   Semnătura şi ştampila

                                                                                                     ..........

 


ANEXA 5

la regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul

serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

 

Se acordă, în conformitate cu prevederile legii serviciului de transport public local nr. 92/2007

 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT

Nr. .....................din ........................

 

pentru efectuarea serviciului de transport public local .........................................................................................................

                                                                                                                                    (tipul serviciului)

.................................................................................................................... de  către .....................................................................................................................

                                                                                                                                                                                    (denumirea solicitantului)

cu sediul/domiciliul în ...............................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

( adresa completă a solicitantului)

 

Prezenta autorizaţie este valabilă până la ..................................

 

 

Primar,

................................................................

(semnătura şi ştampila)