Hotărârea nr. 58/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii nr. 391 din 19 noiembrie 2006

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea hotărârii nr. 391 din 19 noiembrie 2006

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008;

a)                 iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  de hotărâre;

b)                referatul de specialitate nr. 12239 din 10.02.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică;

c)                 raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

d)                art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art.1. - Modificarea hotărârii nr.391/2006 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul în Municipiul Iaşi, conform anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

b)    Primarului Municipiului Iaşi.

c)     Direcţia Investiţii.

d)    Direcţia Tehnică.

e)     Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

f)      Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

          Art.3- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de  Direcţia Tehnică.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.58

din 11 februarie 2008

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.58 din 11 februarie 2008

 

Tabel nr. 1 - conform licitaţie împrumut BERD (septembrie 2007)                                        

Nr.

crt.

Denumire tronson

Lungime

(km. c.s.)

Total deviz

fără T.V.A.

(lei)

Valoare C+M

fără T.V.A.

T.V.A - 19%

(lei)

Lei

Euro

Valoare euro la întocmirea ofertelor financiare: 3,2524 lei

1

Gară - str. Bacinschi - str. Silvestru

2,601

10.447.747,14

10.141.758,04

3.118.238,24

1.985.071,96

2

Şos. Moara de Foc - Gară

3,690

14.891.730,13

14.457.627,94

4.445.218,28

2.829.428,72

3

Pasaj ACB - Pod de Piatră

1,814

6.837.495,55

6.624.091,38

2.036.677,95

1.299.124,16

4

Gară - Pod de Piatră

2,322

9.364.213,15

9.091.046,40

2.795.180,91

1.779.200,50

5

Str. Petru Rareş - Hotel Continental - Filarmonică - str. Armeană

2,125

8.746.853,60

8.496.862,50

2.612.490,00

1.661.902,18

6

Str. Elena Doamna - Palat

1,886

7.319.325,68

7.097.451,23

2.182.219,66

1.390.671,88

7

Pod de Piatră - bd. N. Iorga - Tesătura

2,063

7.953.733,88

7.711.036,64

2.370.875,87

1.511.209,43

Total

16,501

65.561.099,13

63.619.874,13

19.560.900,91

12.456.608,83

TOTAL GENERAL  (lei)

78.017.707,96

 

Tabel nr. 2 - nemodificat

Nr.

crt.

Denumire tronson

Lungime

(km. c.s.)

Valoare totală estimată (euro)

Observaţii

 

Tg. Cucu - Cinci Drumuri - Hotel Europa

1,20

1.189.000,00

 

 

 

 

 

Indicatorii tehnico-economici sunt cei aprobaţi prin H.C.L. nr. 391 din 9 noiembrie 2006

 

Canta - Moara de Foc

1,84

1.606.592,00

 

 Liceul Naţional - Fundaţie

0,95

839.000,00

 

Cinci Drumuri - Piaţa Chirilă

1,82

1.535.000,00

 

Doi Băieţi - Tepro

2,87

2.454.000,00

 

Triumf - Agronomie

2,84

2.426.000,00

 

 Doi Băieţi - Pod Sf. Ioan

3,00

2.565.156,00

 

Stâlpi

-

500.000,00

 

Cablu LES

-

1.000.000,00

 

Fir contact

-

700.000,00

 

Substaţii redresare

-

2.000.000,00

 

Nicoriţă - Piaţa Chirilă - Doi Băieţi

4,14

6.932.216,00

Indicatorii tehnico-economici sunt cei aprobaţi prin H.C.L. nr. 370 din 28 septembrie 2007

Total

15,52

23.746.964,00

-

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

cons.Vasile Munteanu