Hotărârea nr. 56/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al SC Tehnopolis SRL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2008 al  SC Tehnopolis SRL

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 februarie 2008 ;

-                     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                     referatul de specialitate nr.10.569/05.02.2008 întocmit de către  D.E.F.P.L;

-                     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-                     raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-                     Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor S.C. ”TEHNOPOLIS ” S.R.L. nr. 12/19.10.2007(Anexa nr. 1);

-                     Bugetul activitatii S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2008(Anexa nr. 2);

-                     Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C.”Tehnopolis” S.R.L.(Anexa nr. 3);

-                     raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                     raportul de avizare întocmit de Comisia Juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                     prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;

-                     prevederile Legii 387/2007 privind bugetul asigurarilor sociale pe anul 2008;

-                     prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-                     prevederile ordinului Ministerului de Finante nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici ;

-                     prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicata, modificată şi completată;

-                     prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001 modificată şi completată, privind întărirea disciplinei economico-financiare;

-                     Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenţilor economici;

-                     prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin OUG .46/2007 şi OUG.64/2007;

-                     art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

         

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 al S.C. Tehnopolis S.R.L.

          Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                     Primarului Municipiului Iaşi;

-                     Directiei Economice si Finante Publice Locale

-                     SC “Tehnopolis” SRL

          Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C ”Tehnopolis” S.R.L.

          Aducerea la cunostinta publicului a prezentei hotarari va fi asigurata de Centru de Informare pentru Cetateni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.56

din 11 februarie 2008