Hotărârea nr. 531/2008

HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  alegerea Preşedintelui de Şedinţă

 

            Consiliu local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară din data de 22 decembrie 2008 ,

            Având în vedere nota de fundamentare întcomită de Secretarul Municipiului Iaşi,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            Având în vedere propunerea din plenul şedinţei ordinare din data de 22 decembrie 2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă,

            In temeiul prevederilor art. 35, alin.1 şi art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se alege în funcţia de PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  pentru o perioadă de 3 luni domnul consilier Bîrhală Constantin.

            Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b)                  Primarului Municipiului Iaşi

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor  prezentei  hotărâri va fi asigurată de Compartimentul  de pregătire şedinţe consiliul local.

                       (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei  hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Radu Botez                                 SECRETAR,

                                                         cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 531 din 22 decembrie 2008