Hotărârea nr. 530/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      referatul de specialitate nr. 102924 din  18.12. 2008 întocmit de către Serviciul Buget;

c)      -Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

d)      Rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

      În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 36 alin 4 lit a si art 115 alin 1 lit b .

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art. 1 Virari de credite de la un capitol bugetar la alt capitol al clasificatiei bugetare:

 

            65.15.20 Invatamânt - cheltuieli materiale (Gr. Sc. Victoria)                   -  116,46 mii lei

 

68.15.20 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli materiale (Directia 

de Asistenta  Comunitara)                                                                             + 116,46 mii lei

 

Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicată :

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-          Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget.

                 (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Radu Botez                                     SECRETAR,

                                                     cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 530 din 22 decembrie 2008