Hotărârea nr. 527/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOS.MOARA DE FOC NR.33 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, SOS.MOARA DE FOC NR.33  Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte,spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008; 

Având în vedere:

a)                  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                  raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)                  nota de fundamentare nr.79975/30.09.2008 întocmita de Serviciul Urbanism; certificatul de urbanism nr.295/07.02.2008; cererea nr.79975/30.09.2008, prin care SC Moldova Universal SA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, sos.Moara de Foc nr.33; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 03.10.2008; avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI; avizul unic al Consiliului Judetean nr.278/PUZ/2008;

d)                  Legea 50/1991 republicata, modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

e)                  art.36 alin.5 lit.c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, sos.Moara de Foc nr.33, intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 6267,75 mp., conform contractului de vinzare-cumparare nr.1089/2006 şi 1933/2007. Indicatori urbanistici: POT=max.65%, CUT=3.14, regim de inaltime=max.34m.

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice U2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judetean Iasi;

d)      Directiei de Dezvoltare Urbana;

e)      Serviciului Arhitectura si Urbanism;

f)        SC Moldova Universal SA,bd.A.Panu nr.27-29,bl.Moldova,sc.2,Iasi.

  Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

               (2)Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

         Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 527 din 22 decembrie 2008