Hotărârea nr. 526/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici petnru realizarea investiţiei “Reabilitare reţele apă şi canalizare în Parcul Expoziţiei Iaşi “

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici petnru realizarea investiţiei  “Reabilitare reţele apă şi canalizare în Parcul Expoziţiei Iaşi “

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

            Având în vedere:

a)                  Initiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)                  Referatul de specialitate nr. 20577 din 15.12.2008 întocmit de către Direcţia de Servicii Publice Municipale,

c)                  Prevederile art. 42 şi 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publcie, cu modificările şi completările ulterioare (textul în vigoare din 8.01.2007),

d)                  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, rectificată şi modificată  (textul în vigoare din 1.06.2007),

e)                  Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

f)                    Principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  “Reabilitare reţele apă şi canalizare în Parcul Expoziţiei Iaşi”, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-                     Primarului Municipiului Iaşi

-                     Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi

-                     Direcţiei de Investiţii

-                     Direcţiei Economice şi a Finanţelor Publice Locale

Art. 3 (1) Punerea în  aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Radu Botez                                SECRETAR,

                                                       cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 526 din 22 decembrie 2008

 

Anexa Nr. 1 la H.C.L. nr. 526 din 22 decembrie 2008

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru investiţia “Reabilitare reţele apă şi canalizare în Parcul Expoziţiei Iaşi”

 

Lungimea totală reţea apă                     1022 m

Lungime totală reţea canalizare              190 m

Reţeaua de apă este poriectată de tip inelar cu conducte din PIED 80, iar reţeaua de canalizare se va realiza din conducte din PVC.

Valoarea totală inclusiv TVA - 361 000 lei

            Din care C+M - 285 000 lei

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Radu Botez