Hotărârea nr. 525/2008

HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea şi exploatarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi a W.C. -ului public din Grădina Copou

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea în administrarea şi exploatarea  Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi  a W.C. -ului public din Grădina Copou

 

      Consiliul Local al Muncipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

            Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)      referatul de specialitate nr. 14187/21.08.2008  întocmit de către Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi ;

c)      nota de fundamentare nr. 20578/15.12.2008 întocmită de către Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi ;

d)      art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind atribuirea în folosinţă  gratuită a bunurilor din proprietatea publică, serviciilor publice;

e)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-finaniciară a Consiliului Local Municipal Iaşi

f)        art. 36 din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală   republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se  aprobă includerea în domeniul public şi  trecerea în administrarea şi exploatarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a W.C. -ului public din grădina Copou pe toată perioada existenţei clădirii  care are elemente de identificare cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi;

d)      Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi;

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de :

-                      Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

-                      Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Radu Botez                               SECRETAR,

                                                        cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 525 din 22 decembrie 2008