Hotărârea nr. 523/2008

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către asociaţii şi fundaţii

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor spaţii  cu altă destinaţie decât locuinţă către asociaţii şi fundaţii

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

Având în vedere :

a)      iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)      nota de fundamentare nr. 31990/10.12.2008 intocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c)      solicitarile asociaţiilor şi fundaţiilor enumerate în anexa nr. 1

d)      în conformitate cu prevederile art.49 al.1 şi 2  din O.G.nr.26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile;

e)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ,

f)        în conformitate cu prevederile art.36 şi art.115, alin 1, lit. b din Legea  nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1  Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă în vederea perfectarii unor contracte de închiriere, asociatiilor prevazute în anexa nr.1, ce constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere până la data de 31.12.2009 pentru spaţiile situate în str. Elena Doamna nr.37, deţinute de Uniunea Judeţeană a Pensionarilor Iasi, Fundaţia Humanitaria şi str. Smîrdan nr. 5, detinut de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Iaşi .

Art.3 Se aproba acordarea in folosinta gratuita a spatiului situat in Iasi, str. Basota nr.4, etaj 1, in suprafata de 80,88 mp si suprafata de folosinta comuna de 22,40 mp, catre Uniunea Veteranilor de Razboi-Filiala Iasi, pana la 31.12.2009.

Art.4 Se respinge solicitarea înaintată de Fundaţia Culturală Ginta Latină Iaşi, privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi, str. Başotă nr.4, etaj 1, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat urmând să procedeze la preluarea spaţiului  şi predarea acestuia conform art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5  Prezenta hotărâre va fi comunicata :

a)      Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

b)      Primarului Municipiului Iasi ;

c)      D.A.P.P.P.

Art.6 (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Radu Botez                                      SECRETAR,

                                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 523 din 22 decembrie 2008

 

ANEXA nr.1 la H.C.L. nr. 523 din 22 decembrie 2008

 

Nr.crt.

Beneficiar

Adresa spaţiului

1.        

Asociaţia Romani Scripcariu Iaşi

 

Str.Agatha Bârsescu nr.11

S.utila-28,57mp

2.        

Asociaţia Judeţeană a Pensionarilor Iaşi

Str.Armeană nr.6

S.utila-20,75 mp

3.        

Asociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi

Str. Tătăraşi nr.64, parter

S.utila-373,73mp+S. curte-359,56 mp

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Radu Botez