Hotărârea nr. 51/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - “MIHAI URSACHI”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea organigramei , statului de funcţii  şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - “MIHAI URSACHI”

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) referatul de specialitate nr. 52/25.01.2008 întocmit de către Nichita Danilov - directorul Casei de Cultură a Municipiului Iaşi-"Mihai Ursachi";

c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)- Legea nr. 388/2007 prin care se aprobă bugetul de stat pe anul  2008, precum şi dispoziţiile referitoare la bugetele locale şi în baza H.G. 157/1999 pentru modificarea şi completarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordine;

e) prevederile Legii nr. 143/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările ulterioare;

 f) art. 36 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1.   Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului organizare şi funcţionare ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi-”MIHAI URSACHI” pe anul 2008, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b) Primarului Municipiului Iaşi;

c) Casei de Cultură a Municipiului Iaşi "Mihai Ursachi".

   Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de  Casa de Cultură a Municipiului Iaşi "Mihai Ursachi".

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.51

din 31 ianuarie 2008

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAŞI- “MIHAI URSACHI”

 

SE APROBĂ

    PRIMAR,

Gheorghe Nichita

 

 

STAT DE FUNCŢII

  începând cu data de 1.01.2008

 

 

Nr.

crt.

  Funcţia de

    execuţie

 Funcţia de

 conducere

      Nivelul

      studiilor

    Gradul/

    Treapta

1.

Inspector de

specialitate

  director

          S

       Gr. I

2.

Inspector de

specialitate

 

          S

       Gr. I

 

3.

Referent

 

          S

       Gr. I

4.

Referent

 

          S

       Gr. I

5.

Referent

 

          S

       Gr. I

6.

Referent

 

          S

       Gr. I

7.

Referent

 

          S

       Gr. I

8.

Referent

 

          S

       Gr. I

9.

Referent

 

          S

       Gr. I

10

Referent

 

          S

 

11.

Referent

 

         M

       Tr. IA

12.

Referent

 

         M

       Tr. IA

13.

Referent

 

         M

        Tr. I

14.

Referent

 

         M

         Tr.I

15.

Contabil

contabil şef

         M

       Tr.I

16.

Îngrijitoare II

 

 

       Tr.II

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

cons.Vasile Munteanu

 

 

CONSILIUL LOCAL IAŞI

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAŞI- MIHAI URSACHI

 

 

   DIRECTOR

 

        1

 

 

 

 

 

 

        PERSONAL

                DE

 

         EXECUŢIE

 

       15

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

cons.Vasile Munteanu