Hotărârea nr. 509/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de avizare si a studiului de fezabilitate pentru proiectul Extinderea prin mansardare si consolidarea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva” - Zona Copou Iasi

MUNICIPIUL IAŞI                                                                            

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei de avizare si a studiului de fezabilitate pentru proiectul

Extinderea prin mansardare si consolidarea Caminului de Pensionari  ,, Sf. Cuvioasa Parascheva” - Zona Copou Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

            Având în vedere:

a)      Iniţiativa Primaului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

b)      Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 6 din 17 ianuarie 2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2005 ale Directiei de Asistenta Comunitara prin care Caminul de Pensionari “ Sf. Parascheva ” este subordonat directorului executiv al Directiei de Asistenta Comunitara;

c)      functionarea Caminului de Pensionari “Sf. Parascheva” in baza deciziei de infiintare nr. 642 emisa de Consiliul Popular al Judetului Iasi, la data de 04.09.1997, a autorizatiei sanitare nr. 634 actualizata anual prin care caminul asigura conditiile corespunzatoare de gazduire, hrana, ingrijire medicala, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala, psihologica si religioasa persoanelor varstnice;

d)      ca prin acest proiect Direcţia de Asistenţǎ Comunitarǎ isi propune imbunatatirea conditiilor oferite celor 214 beneficiari actuali dar si cresterea capacitatii de rezidenta oferita cu inca 90 de locuri, in conditiile inregistrarii unui numar din ce in ce mai mare de cereri din partea varstnicilor din municipiul Iasi;

e)      ca în proiectele anterioare implementate de catre Directia de Asistenta Comunitara aceasta institutie şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, oferind servicii de calitate persoanelor cu diferite nevoi sociale,  beneficiare ale proiectelor;

f)        referatul de specialitate nr. 33683 din 04 decembrie 2008 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară privind necesitatea  aprobarii documentatiei de avizare si a studiului de fezabilitate;

g)      art. 45 alin 2, lit.a si lit. E din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

h)      rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul art. 36 alin 6, lit. a pct.2 si art. 115 alin 1, lit. b din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se modifică art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 342 / 17.09.2008 privind aprobarea finanţarii proiectului: Extinderea prin mansardare si consolidarea Caminului de Pensionari  ,, Sf. Cuvioasa Parascheva” - Zona Copou Iasi astfel: de la bugetul local prin bugetul Direcţiei de Asistenţǎ Comunitarǎ cu suma de 175.000 lei reprezentand 5% din valoarea totala a proiectului, pentru urmǎtoarele 20 luni de activitate a proiectului implementat de Directia de Asistenta Comunitara, precum si eventualele cheltuieli neeligibile care pot apare în perioada de implementare a proiectului, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se aprobă Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare având ca obiectiv: Extinderea prin mansardare si consolidarea antiseismica a Caminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” din municipiul Iasi str. Codrescu nr.6.

Art. 3   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                                  Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

-                                  Primarului Municipiului Iasi;

-                                  D.E.F.P.L.;

-                                  Directiei de Asistenta Comunitara.

Art. 4   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Radu Botez                                     SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 509 din 22 decembrie 2008