Hotărârea nr. 507/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantării a cheltuielilor de TVA si a sustenabilitătii pe o perioadă de 36 de luni pentru proiectul Phare/2006/018-147.04.02.03.02.01.111 “Serviciul public de îngrijire social-medicală si paleativă la domiciliu”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantării, a cheltuielilor de TVA si a sustenabilitătii pe o perioadă de 36 de luni   pentru proiectul

Phare/2006/018-147.04.02.03.02.01.111 “Serviciul public de îngrijire social-medicală si paleativă la domiciliu

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

            Avand in vedere:

a)      initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

b)      referatul de specialitate nr. 33757 /04.12.2008  întocmit de Directia de Asistentă Comunitară;

c)      rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Comsia juridică si de disciplină a Consiliului Local Municipal Iasi;

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iasi;

d)      initiativa partenerilor Asociatia Sf. Damian, Consiliul Local Iaşi - Primăria Municipiului Iaşi - Directia de Asistenta Comunitara la realizarea proiectului;

e)      Contractul de finanţare Phare/2006/018-147.04.02.03.02.01.111 pentru proiectul “Serviciul public de îngrijire social-medicală si paleativă la domiciliu” şi „Condiţiile generale aplicabile Contractelor pentru finanţări nerambursabile ale Comunităţii Europene încheiate pentru acţiuni externe”;

f)        proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 172.564 euro prin programul Phare 2006 - Servicii Sociale, lunar fiind îngrijiţi la domiciliu 70 de vârstnici, şi obligativitatea beneficiarului de grant Phare de a finanţa proiectul timp de 36  luni după finalizarea finanţării nerambursabile acordată de Uniunea Europeană, acest lucru fiind stabilit prin condiţiile de acordare a finanţărilor europene şi a fost asumat la semnarea contractului de finanţare Phare;

g)      pentru sumele reprezentând cheltuielile de TVA se aplică principiul rambursării,

In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Se aprobă Contractul de finantare nerambursabilă Phare/2006/018-147.04.02.03.02.01.111 si Acordul de parteneriat cu Asociatia Sf. Damian conform Anexei I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă cofinantarea proiectului de la bugetul local pe anul 2009 cu suma de 35.739 euro, (137.163 lei), 22.152 euro costuri de functionare proiect si 13.587 euro TVA, conform Anexei II ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 3  Se aprobă continuarea finanţării proiectului de la bugetul local pe o perioadă de 36 de luni de la data încetării finanţării Phare, conform bugetelor şi calendarelor de activitate care se vor supune aprobării Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata:

·        Instituţiei Prefectului Judetului Iasi;

·        Primarului Municipiului Iasi;

·        Directiei de Asistentă Comunitară;

·        Asociatiei Sf. Damian.

Art. 5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Radu Botez                                 SECRETAR,

                                                        cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 507 din 22 decembrie 2008