Hotărârea nr. 503/2008

HOTĂRÂRE privind cofinanţarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cofinanţarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services pe Programul  FP7 - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) 2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

 Având în vedere:

a)                  Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)                  Nota de fundamentare 97918/02.12.2008 întocmită de Serviciul Informatizare.

c)                  HCL 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale,

d)                  Contractul de grant numarul CIP ICT PSP 224971,

e)                  Rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

f) Art.36 alin.7, lit.a şi art. II5 alin. 1, lit. b, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea municipalităţii ieşene la programul  FP7 - ICT PSP 2007, cu proiectul eGOS. eGuidance and eGovernment Services.

Art.2 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect, precum şi cofinanţarea proiectului eGOS. eGuidance and eGovernment Services cu suma de 104.195 Euro fara TVA, precum şi a tuturor cheltuielilor neeligibile din bugetul total de 208.389 Euro fara TVA.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi

-                      Serviciului Informatizare;

-                      Direcţiei  Programe şi Servicii pentru Comunitate.

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Informatizare si Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                                               

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETAR,

      cons. Radu Botez                         cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 503 din 22 decembrie 2008