Hotărârea nr. 501/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN ZONA BUCIUM T137 P1(4931/2/4) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte garaj si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, EXTRAVILAN, ZONA BUCIUM, T137, P1(4931/2/4)  intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte,garaj si imprejmuire teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008; 

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)      nota de fundamentare nr.21285/06.03.2008 întocmită de Serviciul Urbanism; certificatul de urbanism nr.4560/07.08.2007; cererea nr.21285/06.03.2008, prin care domnul Bursuc Constantin solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,extravilan, zona Bucium, T137,P1(4931/2/4) avizul Comisiei de Urbanism-şedinţa din 28.03.2008; avizele obţinute si studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul unic al Consiliului Judetean nr.321/PUZ/2008;

d)      Legea 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

e)      art.36 alin.5 lit.c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iasi, extravilan, zona Bucium, T137,P1(4931/2/4), intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte, garaj si imprejmuire teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1320,77 mp., conform contractului de vinzare cumparare nr.1080/07.05.2007. Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0.6, regim de inaltime P=E(max.9m).

Anexa (Plansa de reglementari urbanistice U2) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judetean Iasi;

d)      Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciului Arhitectură şi Urbanism;

f)     Domnul Bursuc Constantin, str.Dacia nr.9, Iaşi.

  Art. 3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

               (2)Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

           Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 501 din 22 decembrie 2008