Hotărârea nr. 5/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor valabile începînd cu data 1.01.2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, valabile începînd cu data 1.01.2008             

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere:            

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate întocmit de Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

 -       prevederile H.C.L. nr. 572/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor şi H.C.L.nr. 168/5.06.2006 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi R.O.F. pentru anul 2006;

 -       prevederile O.G. nr. 84/2001 modificată şi completată prin O.G. 16/2006, aprobată prin Legea nr. 190/2006,  şi H.G.nr. 2104/2004;

 -       prevederile art. XVI alin. 2 şi alin. 4 din Legea nr. 161/2003;

         În temeiul art.36 alin.2 lit.a şi alin.3 lit.b şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, valabile începînd cu data de 1.01.2008, conform anexelor 1-3 ce  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Prezenta va fi comunicată :

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.5

din 31 ianuarie 2008

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 

 

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

DIRECŢIEI LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI IAŞI

PE ANUL 2008

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Iaşi denumit în continuare Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, se organizează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi este aparat de specialitate al administraţiei publice locale, constituit în temeiul art.1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr.50/2004.

Art.2. (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare civilă precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar local se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Art.3. (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, serviciul public comunitar este constituit, potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, prin reorganizarea comparti- mentului de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al municipiului şi a biroului de evidenţă informatizată a persoanei din aceeaşi localitate, care a făcut parte din structura de evidenţă informatizată a persoanei a municipiului Iaşi.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de direcţie şi are în componenţă servicii şi birouri avînd ca principale atribuţii : întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, întocmirea şi eliberarea cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a listelor electorale, evidenţa informatizată a persoanei, analiză-sinteză, secretariat-arhivă, resurse umane şi asigurare tehnico-materială, juridic contencios, financiar - contabil şi relaţii cu publicul.

Art.4. (1) Şeful Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi este numit sau eliberat din funcţie prin hotărîre a consiliului local, în condiţiile legii, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din metodologia aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.2104/2004.

Art.5 În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local cooperează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice.

 

CAPITOLUL II

 

ORGANIZAREA SERVICIULUI

 

Art.6. (1) Structura organizatorică şi efectivele serviciului public comunitar local sunt stabilite conform statutului de organizare aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:

a) evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;

b) informatică;

c) stare civilă;

d) analiză - sinteză, secretariat - arhivă, resurse umane şi asigurare tehnico- materială, juridic contencios, financiar - contabil şi administrativ.

Art.7. (1) Serviciul public comunitar local execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor.

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

Art.8. (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefi şi personalul subordonat acestora.

(2) În cadrul serviciilor sau birourilor se pot organiza compartimente. În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în   îndeplinirea obiectivelor.

Art.9. (1) La nivelul serviciului public comunitar local, activitatea de control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează direct, ori prin intermediul şefului de serviciu, birou sau compartiment. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, conducerea serviciului poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Art.10. Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din Iaşi, cît şi din cele 26 comune arondate, la care nu s-au constituit încă serviciile publice comunitare locale.

 

CONDUCEREA SERVICIULUI

 

Art.11. Conducerea serviciului public comunitar local este asigurată de directorul executiv.

Art.12. (1) Directorul executiv reprezintă serviciul public comunitar local în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu comandanţii (şefii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, şeful serviciului public comunitar local emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar local poate delega atribuţii din competenţa sa altor cadre din subordine.

Art.13. Şeful serviciului public comunitar local răspunde în faţa consiliului local de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.

(1) Conducerea structurilor serviciului public comunitar este exercitată de şefii acestora, iar în lipsa acestora de către un salariat desemnat.

(2) Şefii structurilor subordonate serviciului public comunitar răspund de întreaga           activitate pe care o desfăşoară în faţa directorului executiv.

 (3) Şefii structurilor subordonate serviciului public comunitar conduc întreaga activitate pe liniile lor de competenţă şi reprezintă serviciul în relaţiile cu celelalte structuri din cadrul Primăriei, ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi autorităţi din afara ministerului, conform delegării şi dispoziţiilor primite.

(4) Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului.

 

CAPITOLUL III

 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL

 

Art.14. Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

a) Întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;

b) Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

c) Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

d) Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;

e) Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

f)Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului de evidenţa a persoanelor;

g) Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;

h) Întocmeşte listele electorale permanente;

i) Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

j) Primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător;

 

Secţiunea I

 

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

 

Art.15. În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:

a) Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;

b) Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

c) Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e) Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizînd în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;

f) Asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

g) Identifică - pe baza menţiunilor operative - elemente urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

h) Înmînează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

i) Actualizează Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;

j) Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

k) Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I. în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

l) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;

m) Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

n) Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

o) Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;

p) Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;

q) Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

r) Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

s) Asigură securitatea documentelor serviciului.

 

Secţiunea II

 

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ

 

Art.16. Pe linie informatică, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

a) Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;

b) Preia în Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni romani, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vîrstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

c) Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;

d) Actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate şi a paşapoartelor;

e) Copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşapoartelor şi completează fişa de însoţire a lotului şi celelalte evidenţe:

f) Operează în baza de date locală data înmînării cărţii de identitate;

g) Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;

h) Evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;

i) Clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;

j) Rezolvă erorile din baza de date locală (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);

k) Salvează şi arhivează pe suport magnetic, fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;

l) Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

m) Întocmeşte listele electorale permanente;

n) Administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa serviciului public comunitar local;

o) Desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;

p) Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date  comune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

q) Execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;

r) Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;

s) Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

 

Secţiunea III

 

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

 

Art.17. Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuţii:

a) Întocmeşte, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;

b) Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;  

c) Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţi                       ilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

d) Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

e) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;

f) Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

g) Trimite structurii informatice din cadrul direcţiei, pînă la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni romani, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vîrstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

h) Trimite centrelor militare, pînă la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;

i) Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;

j) Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea au dispariţia acestora;

k) Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;

l) Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică serviciului public;

m) Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total - după exemplarul existent, certificînd exactitatea datelor înscrise;

n) Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

o) Înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data cînd toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;

p) Sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;

q) Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;

r) La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;

s) Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

t) Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

u) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;

v) Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului public local, precum şi procesele verbale de scădere de gestiune;

w) Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

x) Execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţia socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;

y) Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.

 

Secţiunea IV

 

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 

Art.18. În domeniul analiză-sinteză şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuţii:

a) Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurînd repartizarea lor în cadrul serviciului;

b) Verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;

c) Organizează şi desfăţoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

d) Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;

e) Transmite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor judeţean, sintezele şi analizele întocmite;

 

Secţiunea V

 

ATRIBUŢII PE LINIE DE RESURSE UMANE, SECRETARIAT, ARHIVĂ

 

Art.19.  Biroul Resurse Umane, Secretariat, Arhivă are următoarele atribuţii :

a)   coordonează şi asigură activitatea privind recrutarea, selecţia,

formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, sancţionarea, precum şi prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul contractual şi funcţionarii publici din structura serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

b)   execută activităţi de verificare a sesizărilor şi reclamaţiilor

privind conduita la locul de muncă a personalului serviciului;

c)    organizează şi desfăşoară concursuri pentru ocuparea

funcţiilor publice sau contractuale vacante din cadrul direcţiei;

d)   Întocmeşte şi gestionează documentele de personal şi emite

dispoziţii de angajare, detaşare, încetarea raporturilor de serviciu sau a contractelor de muncă, contracte de muncă sau acte adiţionale la contractele de muncă;

e)    întocmeşte documentele necesare în vederea pensionării

personalului în condiţiile legii;

f)     eliberează, la cererea personalului, adeverinţe şi alte

documente prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din devidenţele ce le deţine;

g)   asigură, conform legii, acordarea concediilor de odihnă, de

studii, fără plată, a învoirilor;

h)   primeşte şi păstrează declaraţiile de avere şi de interese ale

personalului contractual şi a funcţionarilor publici;

i)      asigură acordarea tuturor drepturilor salariale legale

personalului direcţiei;

j)      Ţine evidenţa poliţiştilor şi a personalului civil detaşaţi;

k)   Înaintează conducerii INEP propuneri privind sancţionarea

disciplinară a poliţiştilor şi a personalului civil detaşat;

l) coordonează aplicarea politicilor şi strategiilor de specializare şi perfecţionare a pregătirii personalului ;

m) asigură aplicarea reglementărilor în vigoare şi a dispoziţiilor

Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;

n)  întocmeşte proiecte de hotărări de Consiliu Local, state de

funcţii, lucrări statistice lunare, trimestriale, semestriale, anuale, lucrări pentru ANFP sau INEP;

o) Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;

p) Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării acestora;

r) Repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

s) Expediază corespondenţa;

ş) Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;

t)Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

 

Secţiunea VI

 

ATRIBUŢII PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ ŞI BUGET

 

Art.20.   Biroul financiar contabilitate şi buget îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar

contabile, în conformitate cu dispoziţiile legale;

b)   asigură plata integrală şi la timp a drepturilor salariale ale

personalului;

c)    urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite,

a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice;

d)   raportează, lunar, situaţia privind execuţia bugetului de

venituri şi cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

e)    organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din

mijloace bugetare şi fonduri cu destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cît şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;

f)     răspunde de deschiderile de credite şi a plăţilor, potrivit

normelor legale;

g)   răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la

buget şi a priorităţilor de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli, precum şi de prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare;

h)   întocmeşte documentaţia specifică privind angajarea,

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, îndrumă şi controlează modul de punere în aplicare a acestora;

i)      dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în

conformitate cu dispoziţiile legale;

j)      asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor

justificative şi contabile, precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile legale;

k)   asigură îndeplinirea sarcinilor de competenţa sa cu privire

la exercitarea controlului financiar preventiv;

l)      efectuează operaţiile de încasări şi plăţi în conformitate cu

dispoziţiile legale;

m) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege şi alte acte normative referitoare la activitatea financiar contabilă;

 

Secţiunea VII

 

ATRIBUŢII PRIVIND ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE ŞI LOGISTICĂ

 

Art.21. Compartimentul Achiziţii Publice, Logistică are următoarele atribuţii :

 

a) întocmeşte planul anual de achiziţii publice în vederea asigurării cu materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar, conform procedurilor legale.

b) organizeaza licitatiile pentru achizitionarea de bunuri si servicii conform O.U.G.34/2006.

c) asigură aprovizionarea D.L.E.P. cu mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale şi gestionarea acestora.

d)   întocmeşte şi urmăreşte derularea contractelor de furnizare a utilităţilor

e) asigură buna funcţionare a instalaţiilor de apă, gaz, energie electrică, energie termică şi aer condiţionat din clădirile în care îşi desfăşoară activitatea D.L.E.P.

f ) asigură respectarea normelor P.S.I.

 

CAPITOLUL IV

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.22. (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local – directorul executiv şi ale celorlalte cadre cu funcţii de conducere sau de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local, fişele posturilor pînă la funcţia de şef de serviciu, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea directorului executiv.

(3) Fişa postului directorului executiv va fi reactualizată numai cu aprobarea Consiliului local şi I.N.E.P.

(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament, şefii structurilor subordonate serviciului public comunitar local întocmesc fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă directorul executiv.

Art.23. Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art.24. Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament.