Hotărârea nr. 492/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intravilan munc. Iaşi str. Vasile Lupu nr. 51A intocmit in vederea demolarii imobilului existent si construire locuinţă pe teren aflat in proprietate privată

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  intravilan munc. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 51A  intocmit in vederea demolarii imobilului existent si  construire locuinţă  pe teren aflat in proprietate privată

 

     Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008;

      Având în vedere:

a)                        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)                     Nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism nr. 90796/07.11.2008;

d)                    Certificatul de urbanism nr. 3250  din 29.05.2007;

Cererea nr. 45015 din 21.05.2008 prin care prin care Diuţă Mihael-Loli şi Cristina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru demolare imobil existent si construire locuinţă pe teren proprietate situat în intravilan Iasi, str. Vasile Lupu nr. 51 A.

Avizul Comisiei de Urbanism  sedinta din 29.07.2008;

e)         Avizele obtinute si studiile intocmite: Aviz Unic nr.274/PUZ/2008, studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., Avizul Regiei Autonome de apa-canal nr.10495 din 06.05.2008, Avizul SC E-ON Gaz Romania SA nr.819 din 06.05.2008, Avizul SC E-ON Moldova SA nr.1578 din 20.05.2008, Aviz Salubris nr.15157/02.05.2008, Avizul SC Romtelecom SA nr.203/04/07/01/BC/IS/843 din15.05.2008, Aviz Protectia Civila nr. 1005424 din 21.05.2008, Aviz Protecţia Mediului nr. 4982/20.05.2008, Aviz Autoritate de  Sanatate Publica 6938/16.05.2008.

f)          legea 50/1991 republicată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

g)                         art.36 alin. 5, lit. c şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, intravilan Iasi, str. Vasile Lupu nr. 51 A.  intocmit in vederea demolarii imobilului existent si construire locuinţă pe teren aflat in proprietate privată deţinut in baza Contractului de vanzare cumparare nr. 1096/08.05.2007. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 160,31 mp din 144,99 mp(in proprietate) + 15,32 mp (detinut in plus fata de titlu). Indicatori urbanistici: POT:66,2%, UT: 1,35, Înaltime minimă  4,0 m si maximă 9,00 m.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr . 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Diuţă Mihael-Loli şi Cristina, str. Vasile Lupu nr. 51 A

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

             (2)Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor  a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 492 din 22 decembrie 2008