Hotărârea nr. 491/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal zona Bucium T144 LOT I P 1/1/4(5401/1/4 LOT II P1/1/4(5401/1/1/4) intocmit in vederea construirii a doua locuinţe pe teren aflat in proprietate privată

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  zona  Bucium, T144, LOT I, P 1/1/4(5401/1/4, LOT II P1/1/4(5401/1/1/4),   intocmit in vederea construirii a doua locuinţe  pe teren aflat in proprietate privată

 

      Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008;

        Având în vedere:

a)                        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)                     Nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism nr. 90791/07.11.2008;

d)                  Certificatul de urbanism nr. 5491  din 10.10.2007;

Cererea nr. 35659 din 15.04.2008 prin care prin care Florescu Gheorghe şi Doina,  şi Alexa V. Doru solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru extindere intravilan Iasi, zona zona Bucium T144, LOT I, P 1/1/4(5401/1/4), LOT II, P1/1/4(5401/1/1/4).

e)                    Avizul Comisiei de Urbanism  sedinta din 29.07.2008;

Avizele obtinute si studiile intocmite: Aviz Unic nr.254/PUZ/2008, studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I. /, Aviz Comisia de versanţi nr. 4917/22.01.2008, Avizul Regiei Autonome de apa-canal nr.1213 din 22.01.2008, Avizul SC E-ON Gaz Romania SA nr.80 din 01.02.2008, Avizul SC E-ON Moldova SA nr.77/402 din 30.01.2008, Aviz Salubris nr. 1214/15.01.2008, Avizul SC Romtelecom SA nr.203/04/07/01/BC/IS/152 din 30.01.2008,  Aviz Protectia Civila 62761 din 03.01.2008, Aviz Protecţia Mediului  nr. 2677/10.03.2008, Aviz Directie Sanatate Publica 4020/27.03.2008.

f)              legea 50/1991 republicată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

g)             art.36 alin. 5, lit. c şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, zona zona Bucium T144, LOT I, P 1/1/4(5401/1/4), LOT II, P1/1/4(5401/1/1/4). intocmit in vederea construirii a două locuinţe pe teren aflat in proprietate privată deţinute in baza Contractelor de vanzare cumparare nr. 1113/11.06.2007 şi  nr.1112/11.06.2007, Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1040,00 mp,Indicatori urbanistici: POT:30%, CUT: 0,9, Regim de inaltime:P+1E+M.

Anexa (plansa de reglementari urbanistice A2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Florescu Gheorghe şi Doina  şi Alexa V. Doru, str. Fundac Deal Bucium nr.6 si str. Cerna  nr. 2A, bl. A4, sc. B, ap. 7.

            Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2)  Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor  a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                    

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.  491 din 22 decembrie 2008