Hotărârea nr. 485/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.NICOLINA NR.145 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, SOS.NICOLINA NR.145  Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe  teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.58499/07.07.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.6595/17.12.2007; cererea nr.58499/07.07.2007, prin care domnul Frunza Sorin solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, soseaua Nicolina nr.145; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 15.08.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; avizul unic al Consiliului Judetean nr.39/PUD/2008 ;

d)  Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi,soseaua Nicolina nr.145, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 879,88 mp., conform contractului de vinzare cumparare nr.6004/2004.Indicatori urbanistici : POT=30%, CUT=0.9, regim de inaltime=max.9m (P+2E).

Anexa(plansa de reglementari urbanistice   A2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnilor Frunza Sorin si Carmen-Vasilica,aleea T.Neculai nr.131,bl.1003D,sc.A,ap.20,Iasi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                       (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

          Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 485 din 22 decembrie 2008