Hotărârea nr. 476/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T144 NUMAR CADASTRAL 13334 SI 13338 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM,T144,NUMAR CADASTRAL 13334 SI 13338  intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.45249/22.05.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.1948/26.03.2007;cererea nr.45249/22.05.2008,prin care domnii Dobresanciuc Paul si Mirela si Onofras Ionel solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium, T144,numar cadastral 13334 si 13338;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.08.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; avizul unic al Consiliului Judetean nr.229/PUZ/2008 ;

d)    Legea 50/1991Republicată modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)    art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T144,numar cadastral 13334 si 13338,intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 18923 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.946/2005. Autorizarea constructiilor se va face dupa asigurarea echiparii edilitare a ansamblului si realizarea unei trame stradale care sa asigure fluenta circulatiei auto si pietonale-infrastructura zonei se va realiza cu prioritate,pe cheltuiala beneficiarilor PUZ..Indicatori urbanistici : POT=30%, CUT=0,9, regim de inaltime=maxim 9m (P+2E).

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice A 2 ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnilor Dobresanciuc Paul si Mirela,bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.3,bl.A1-1,sc.B,et.3,Iasi.

g)                  Domnului Onofras Ionel,bd.Independentei nr.9,bl.D1,sc.A,ap.15,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 476 din 22 decembrie 2008