Hotărârea nr. 471/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA BALTAGULUI NR.10 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

    Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA BALTAGULUI NR.10  Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.72604/01.09.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

         certificatul de urbanism nr.2356/19.05.2008;cererea nr.72604/01.09.2008,prin care domnul Stan Maricel-Dumitru solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Baltagului nr.10;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 24.09.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.288/PUZ/2008 ;

d)    Legea 50/1991Republicata  modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)     art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Baltagului nr.10 ,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 500 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.161/2008. Indicatori urbanistici : POT=30%, CUT=0.9, regim de inaltime=max.9m.

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice U 3 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnilor Stan Maricel-Dumitru si Mihaela,str.Carpati nr.12,bl.912A,sc.A,ap.21,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

          Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 471 din 22 decembrie 2008