Hotărârea nr. 47/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA REZIDENTIALA VISANI Tarlaua T176 P1/3(7666/3) P1/3(7626/3/2/5) întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA REZIDENTIALA VISANI Tarlaua T176, P1/3(7666/3), P1/3(7626/3/2/5) întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr. 35825 din 05.08.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Certificatul de Urbanism nr. 882 din 16.02.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea nr. 58923/07.08.2007 prin care NICA IOAN şi doamna NEDELCU CECILIA DANIELA solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic zonal - Iaşi, zona Rezidenţială Vişani, Tarlaua T176, P1/3(7666/3), P1/3(7626/3/2/5);

     -   Avizul Comisiei de Urbanism nr. 35825 - sedinta din 16.05.2007;

     -   avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI nr. 5245/12.03.2007, avizul E.ON Moldova nr. 26/07.01.2008, aviz E.ON GAZ nr.21/10.01.2008, aviz RAJAC 218/07.01.2008, aviz ROMTELECOM NR. 203/04/07/01/BC/IS/66 din 17.01.2008, avizul Autorităţii de Sănătate Publică nr. 212/09.01.2008, aviz MEDIU nr. 39/11.01.2008, aviz APARARE CIVILă nr. 1005017/11.01.2008, aviz MAI nr. 540109/03.09.2007, aviz MApN nr. d 6428/12.09.2007, aviz SRI nr. 76.629/16.08.2007, aviz COMISIE VERSANţI NR. 86942/06.12.2006, aviz PSI nr. 1005030/17.01.2008, studiul geotehnic şi Avizul Unic nr. 81/P.U.Z./2007;

          - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -  Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -  prevederile Ordinului MLPAT 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

          - Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu art. 36 alin. 5 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, ZONA REZIDENTIALA VISANI Tarlaua T176, P1/3(7666/3), P1/3(7626/3/2/5) întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice, conform planşei de regelementări urbanistice PL2.

          Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2.366,27.

          ART.2.        Infrastrucutra zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

          ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament urbanistic şi nu dă dreptul de constuire până la obţinerea Autorizaţiei de Construire.

         ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliului Judeţean Iaşi;

-       Directiei de Dezvoltare Urbana;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciul Cadastru;

-       NICA IOAN - Iaşi, str. Bradului nr. 12, bl. B2, sc. A, et. 2, ap. 8;

-       NEDELCU CECILIA DANIELA - Iaşi, str. Dîmboviţa nr. 16, bl. D12, et. 4, ap. 17.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de Direcţia de Dezvoltare Urbană - Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată          de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.47

din 31 ianuarie 2008