Hotărârea nr. 465/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării postului de corector I (S) în tehnoredactor I (S) la Editura Junimea Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transformării postului de corector I (S)  în tehnoredactor I (S) la Editura Junimea Iaşi

 

            Consiliu Local  al Municipiului  Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2008,

            Având în vedere:

a)                  Iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)                  Prevederile art. 38, alin.2, lit.e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

c)                  Referatul de specialitate nr. 171/24.10.2008 întocmit de Editura Junimea Iaşi,

d)                  Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

e)                  Prevederile art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică lcoală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea postului de corector I (S) în tehnoredactor I (S)  la Editura Junimea Iaşi.

Art.  2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-                     Primarului Municipiului Iaşi

-                     Editurii Junimea Iaşi - str. Pictorului nr. 14 (în incinta Ateneului Tătăraşi)

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Editura Junimea Iaşi.

           (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Radu Botez                                     SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 465 din 22 decembrie 2008