Hotărârea nr. 46/2008

HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Directiei de Servicii Municipale Iasi a imobilului din Sos. Nationala nr. 43 “Sediu Regii “ aflat in patrimoniul Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea în administrarea Directiei de Servicii Municipale Iasi a imobilului din Sos. Nationala nr. 43 “Sediu Regii “, aflat in patrimoniul Municipiului Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având in vedere :

a)     Initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

b)    Nota de fundamentare nr. 285/04.01.2008 întocmită de Serviciului Logistică din cadrul Direcţiei Tehnice;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)     Referatul Directiei Tehnice Nr. 92400 din 11.12.2007;

f)      HCL 397/2001 prin care imobilul din Şoseaua Naţională nr. 43, aflat în administrarea R.A. TERMOFICARE, se include în patrimoniul privat al Municipiului Iaşi

g)     Art. 120 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 f) art. 36 alin 2 lit. c şi art. 115 alin.1, lit. b şi art. 123 din Legea 215/2001 republicată privind administraţia publică locală;

 

                                  HOTARASTE :

 

          Art. 1 Se aproba trecerea imobilului din Sos. Nationala Nr. 43 in suprafata totală de 3967 mp, din care construită 2241,8mp., din administrarea Consiliului Local Iaşi in administrarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi

          Art. 2  Imobilul mentionat la art. 1 va avea destinatia de birouri pentru entităţi si se afla in patrimoniul privat al Municipiului Iaşi

          Art. 3  Prezenta hotarare va fi comunicata:

-         Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

-         Primarului Municipiului Iasi

-         Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

-         Directiei Tehnice;

-         Directia Serviciilor Publice Municipale Iasi.

 Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de : Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Serviciilor Publice Municipale Iaşi.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.46

din 31 ianuarie 2008