Hotărârea nr. 450/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Plan-ului “Crearea si dezvoltarea Zonei turistice Ciric” si realizarea proiectului “Zona de agrement Ciric”

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Master Plan-ului “Crearea si dezvoltarea Zonei turistice Ciric” si realizarea proiectului “Zona de agrement Ciric”

 

            Consiliul Local al municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27 noiembrie 2008,

Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

            b) referatul de specialitate nr. 95.795 din 24.11.2008 întocmit de către Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate

            c) rapoartele de avizare întocmite de :

            - Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

            - Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

            d) prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa prioritară 5 - “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” - Domeniul major de intervenţie 5.2 - “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”

            e) Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            f) art. 36 şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba Master Planul “Crearea si dezvoltarea Zonei turistice Ciric(Anexa 1).

Art. 2 Se aproba realizarea proiectului “Zona de agrement Ciric”.

Art. 3 Se aprobă studiul de fezabilitate (Anexa 2) şi indicatorii tehnico - economici (Anexa 3) in conformitate cu modelul “D” la cererea de finantare din ghidul solicitantului pentru axa prioritara 5 - “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” - Domeniul major de intervenţie 5.2 - “Crearea, dezvolarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” pentru proiectul “Zona de agrement Ciric

Art. 4 Se aprobă bugetul proiectului, cofinantarea acestuia cu suma de 18.275.727,89 lei, reprezentând cota de 50 % din costurile eligibile, finantarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele conexe, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b) Primarului Municipiului Iaşi

c) Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate

c) Direcţiei Tehnice

d) Direcţiei de Investiţii

e) Direcţiei Economice

g) Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord- Est

Art. 7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii petnru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Radu Botez                                      SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 450 din 27 noiembrie 2008