Hotărârea nr. 443/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Restaurare consolidare mansardare imobil str. Sf.Sava nr.19” şi includrea în lista de investiţii

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “Restaurare, consolidare, mansardare imobil str. Sf.Sava nr.19” şi includrea în lista de investiţii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit în şedinţa ordinară din data de 4 noiembrie 2008

Având în vedere:

a) iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

b) referatul de specialitate nr. 88185 din 29.10.2008, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei municipiului Iaşi;

c)  rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

d) Legea nr. 500 / 2002  privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr.314/2003 şi Legea nr.96/2006;

e) O.U.G nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

f) H.G.R nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.34;

În temeiul art.36 alin 4 lit.d şi art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul

“Restaurare, consolidare, mansardare imobil str. Sf.Sava nr.19”  conform Anexei nr.1 ce  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 2   Se aprobă includerea  în lista de investiţii  pe anul 2008

Art.3   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

            - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

            - Primarului Municipiului Iaşi

            - Direcţiei Investiţii

            - Direcţiei Tehnice

            - Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Direcţia Investiţii

                        (2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Radu Botez                                    SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 443 din 4 noiembrie 2008