Hotărârea nr. 441/2008

HOTĂRÂRE privind constituirea Asociaţiei S.T.E.P. in Tourism

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea Asociaţiei S.T.E.P. in Tourism

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 4 noiembrie 2008 ,

            Având în vedere:

a)      Iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      H.C.L. nr. 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale,

c)      Referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 74023 din 8.09.2008 întocmit de către Biroul de Promovare Turistică,

d)      Rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

e)      H.C.L.  nr. 539/2007, privind participarea municipalităţii ieşene la proiectul PHARE CBC S.T.E.P.  (Study, Training, Education for Professionals in Tourism)

f)        Propunerea din plenul şedinţei ordinare din data de 4 noiembrie 2008 privind numirea domnilor consilieri Turliuc Cătălin  şi Negrescu Radu-Florin ca membri  în Adunarea Generală

In temeiul art. 36 şi art. 115 alin.1, lit. B din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă constituirea Asociaţiei S.T.E.P.  in Tourism conform statutului din Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2  Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru taxele de înfiinţare, inclusiv alocarea a 5.000 lei ca patrimoniu iniţial al asociaţiei, precum şi finanţarea eventualelor cheltuieli din proiect declarate neeligibile.

            Art. 3  Se numeşte Primarul Municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, ca reprezentant al Municipiului Iaşi în Adunarea Generală.

            Art. 4 Se numesc domnii consilieri Turliuc Cătălin şi Negrescu Radu-Florin ca membri în Adunarea Generală.

            Art. 5  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţiei programe şi Servicii pentru Comunitate

Art. 6  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

-           Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate

-           Biroul de Promovare Turistică

    (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Radu Botez                                                 SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 441 din 4 noiembrie 2008