Hotărârea nr. 433/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.528/27.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-str. Octav Mayer nr. 5 intocmit in vederea construirii hala de depozitare si birouri pe teren aflat in proprietate privata

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea HCL nr.528/27.12.2007  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI-str. Octav Mayer nr. 5  intocmit in vederea construirii  hala de depozitare si birouri pe teren aflat in

  proprietate privata

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinara din data de 04 noiembrie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) raportul de avizare intocmit de comisia de amenajare a teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi;

c)                  nota de fundamentare nr.85972/21.10.2008 întocmita de Serviciul Urbanism;

certificatul de urbanism nr. 845/16.03.2006; cererea nr.85972/22.08.2008 prin care domnul Andronache Dorin  solicita rectificarea HCL nr.528/27.12.2007;

d) legea 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu; HGR nr.525/1996, republicata, privind Regulamentul General de Urbanism;

e) art.36 alin.5 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba rectificarea HCL nr.528/27.12.2007, modificându-se art. 1,

in sensul ca nr. strazii  Octav Mayer este nr. 5 in loc de nr. 4  si numarul corect al contractului de vanzare cumparare este  328/01.02.2006 în loc de  3721/2003.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b) Primarului Municipiului Iaşi;

c) Serviciului Urbanism;

d) Consiliului Judetean Iasi;

e) Domnului Andronache Dorin,strada Octav Mayer nr.5, Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2)Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

       CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

            Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.433 din 04 noiembrie 2008