Hotărârea nr. 43/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Dezvoltarea cartierului Ţicău 2008-2011” - Etapa I

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Dezvoltarea cartierului Ţicău, 2008-2011” - Etapa I

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având in vedere:

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) Referatul de specialitate nr. 6344 din 22.01.2008 intocmit de către Direcţia Tehnica;

c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată cu Legea nr. 314/2003, Legea nr. 96/2006 şi H.G.nr. 1865/2006;

f) O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, H.G.R. nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006;

g) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată cu O.U.G. nr. 46/2007 şi O.U.G. nr. 64/2007

h) Art. 36 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1- Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Dezvoltarea cartierului Ţicău, 2008-2011” - Etapa I, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâri.

          Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-   Primarului Municipiului Iaşi;

-   Direcţiei de Investiţii;

-   Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

-   Directiei Tehnice;

          Art 3 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărări va fi asigurată de:

-   Direcţia de Investiţii;

-   Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale;

-   Directia Tehnică;

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.43

din 31 ianuarie 2008

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.43 din 31 ianuarie 2008

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Dezvoltarea cartierului Ţicău, 2008-2011” - Etapa I

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “Dezvoltarea cartierului Ţicău, 2008-2011” - Etapa I

 

1). Str.Bogdan Vodă

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 929.628,00 lei,                                                                                    

din care     TVA = 148.428,00 lei

C+M= 664.020,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L =360,00 ml

l = 7,00 ml

S = 2.520,00 mp

Lucrari necesare     - Terasamente;

                             -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                             -- Rigole versanţi;

                             -- Podeţ tubular = 1 buc.;

                             -- Amenajări de suprafaţă;

 

2). Str. Ţicăul de Jos

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 1.672.902,00 lei,                                 

din care     TVA = 267.102,00 lei

C+M= 1.194.930,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L =710 ml

l = 5,50 ml

S = 3.905,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                          -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                          -- Drenuri transversale;

                          -- Rigole pe versanţi;

                          -- Podeţ tubular -2 buc.;

                          -- Amenajări de suprafaţă;

                          -- Trepte de acces;

 

3). Str. Dezrobirii

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 942.480,00 lei,                 

din care     TVA = 150.480,00 lei

C+M = 673.200,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L =440 ml

l = 5 ml

S = 2.200,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi

                           -- Drenuri transversale

                            --Rigole pe versanţi

                            --Podeţ tubular -2 buc.

                           -- Amenajări de suprafaţă 

                           -- Trepte de acces

 

4).Str. Alpilor

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 184.450,00 lei,                                                                

din care     TVA =  29.450,00 lei

C+M = 131.750,00 lei

b) Durata de execuţie: 9 luni

 

c) Date tehnice:

L =100 ml

l = 5 ml

S = 500,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente transporturi;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Zid sprijin;

 

5).Trec. Nucului

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 133.280,00 lei,                                    

din care     TVA =  21.280,00 lei

C+M = 95.200,00 lei

b) Durata de execuţie: 4 luni

 

c) Date tehnice:

L =80 ml

l = 5 ml

S = 400,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente transporturi;

                      -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

 

6). Str. Rapei

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 571.795,00 lei,                          

din care     TVA =  91.295,00 lei

C+M = 408.425,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L =310 ml

l = 5 ml

S = 1.550,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente transporturi;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Drenuri transversale;

 

7). Str. Miron Costin

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 606.900,00 lei,                                                       

din care     TVA =  96.900,00 lei

C+M = 433.500,00 lei

 

b) Durata de execuţie: 9 luni

 

c) Date tehnice:

L =300 ml

l = 5 ml

S = 1.500,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Zid sprijin;

                            --Rigole pe versanţi;

                          -- Trepte de acces;

 

8). Str. Dochia

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 616.896,00 lei,                                             

din care     TVA =  98.496,00 lei

C+M = 440.640,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L =240 ml

l = 8 ml

S = 1.920,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Drenuri transversale;

 

9). Str. Mărăşti

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 169.932,00 lei,                          

din care     TVA =  27.132,00 lei

C+M = 121.380,00 lei

b) Durata de execuţie: 4 luni

 

c) Date tehnice:

L =70 ml

l = 6 ml

S = 420,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                          -- Zid sprijin;

 

10). Str. Soarelui

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 922.488,00 lei,                                    

din care     TVA =  147.288,00 lei

C+M = 658.920,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L =340 ml

l = 6 ml

S = 2.040,00 mp

Lucrari necesare- Terasamente;

                          -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                          -- Drenuri transversale;

                           --Rigole pe versanţi;

                           --Podeţ tubular -2 buc.;

                         -- Amenajări de suprafaţă;

                         -- Trepte de acces;

                        -- Zid de sprijin;

 

11). Str. B. S. Delavrancea

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 907.137,00 lei,                          

din care     TVA =  144.837,00 lei

C+M = 647.955,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L =330 ml

l = 7 ml

S = 2.310,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Drenuri transversale;

                            --Rigole pe versanţi;

                            --Podeţ tubular -1 buc.;

                           -- Amenajări de suprafaţă;

 

12). Str. Toamnei

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 645.575,00 lei,                                             

din care     TVA = 103.075,00 lei

C+M = 461.125,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L =250 ml

l = 7 ml

S = 1.750,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi

                           -- Drenuri transversale

                            --Rigole pe versanţi

 

13). Str. S.Bărnuţiu

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 2.821.728,00 lei,    

din care       TVA = 450.527,00 lei

C+M = 2.015.520,00,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L =1040 ml

l = 6 ml

S = 6.240,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Drenuri transversale;

                            --Rigole pe versanţi;

                            --Podeţ tubular -1 buc.;

                           -- Amenajări de suprafaţă;

                          -- Trepte de acces;

                          -- Zid de sprijin;

 

14). Str-la Sărărie

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008  = 1.137.402,00 lei,                                                   

din care         TVA = 181.602,00 lei

C+M = 812.430,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L =590 ml

l = 6 ml

S = 3.540,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                          -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

 

15). Str. Scăricica

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 890.358,00 lei,                 

din care     TVA = 142.158,00 lei

C+M = 635.970,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L = 430 ml

l = 6 ml

S = 2.580,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Amenajări de suprafaţă;

 

16). Str. Păcii

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 608.685,00 lei,       

din care     TVA = 97.185,00 lei

C+M = 434.775,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L = 330ml

l = 5 ml

S = 1.650,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Rigole pe versanţi;

                           -- Zid de sprijin;

 

17). Str. Italiană

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 239.785,00 lei,                          

din care     TVA = 38.285,00 lei

C+M = 171.275,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

c) Date tehnice:

L = 130ml

l = 5 ml

S = 650,00 mp

Lucrari necesare- Terasamente transporturi;

                          -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                          -- Rigole pe versanţi;

 

18). Str-la S. Bărnuţiu

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 343.910,00 lei,                 

din care     TVA = 54.910,00 lei

C+M = 245.650,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L = 170ml

l = 5 ml

S = 850,00

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Amenajări de suprafaţă;

                           -- Zid de sprijin;

 

19). Str. Crivăţ

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 333.795,00 lei,                          

din care     TVA = 53.295,00 lei

C+M = 238.425,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L =170 ml

l = 5 ml

S = 850,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Drenuri transversale;

                           -- Racord canalizare;

 

20). Str. Movilei

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 895.475,00 lei,                 

din care     TVA = 142.975,00 lei

C+M = 639.625,00 lei

b) Durata de execuţie: 9 luni

 

c) Date tehnice:

L = 430 ml

l = 5 ml

S = 5.150,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                          -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                          -- Drenuri transversale;

                           --Rigole pe versanţi;

                           --Podeţ tubular -1 buc.;

                          -- Amenajări de suprafaţă;

 

21). Str. Caraiman

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 313.565,00 lei,                 

din care     TVA = 50.065,00 lei

C+M = 223.975,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L = 170 ml

l = 5 ml

S = 850,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           - Fundaţii îmbrăcăminţi

 

22). Str. Izbanzii

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 231.336,00 lei,                 

din care     TVA = 36.936,00 lei

C+M = 165.240,00 lei

b) Durata de execuţie: 6 luni

 

c) Date tehnice:

L = 90 ml

l = 6 ml

S = 540,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                           -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

                           -- Zid de sprijin;

                            --Podeţ tubular -1 buc.;

 

23). Str. Mărăşeşti

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 142.657,00 lei,                 

din care     TVA = 22.777,00 lei

C+M = 101.898,00 lei

b) Durata de execuţie: 4 luni

 

c) Date tehnice:

L = 74 ml

l = 6 ml

S = 444,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                          -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

 

24). Str. Albineţ

a) Valoarea totală estimată a investiţiei în preţuri ianuarie 2008 = 2.088.450,00 lei,              

din care    TVA = 333.450,00 lei

C+M = 1.491.750,00 lei

b) Durata de execuţie: 12 luni

 

c) Date tehnice:

L = 1000 ml

l = 6,5 ml

S = 6.500,00 mp

Lucrari necesare - Terasamente;

                          -- Fundaţii îmbrăcăminţi;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Munteanu