Hotărârea nr. 419/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FINTINILOR NR.6A 8A intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA FINTINILOR NR.6A,8A  intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi intrunit in şedinta ordinara din data de 4 noiembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)         nota de fundamentare nr.38404/24.04.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.912/04.03.2008;cererea nr.38404/24.04.2008,prin care domnii Mihailescu Ion si Marcela solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Fintinilor nr.6A,8A;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.05.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.164/PUZ/2008 ;

d)   Legea 50/1991 republicata  modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Fintinilor nr.6A,8A ,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 712,55 mp.,conform contractelor de vinzare cumparare nr.500/2007 si 548/2006.Indicatori urbanistici : POT=25%,CUT=0.4,regim de inaltime=P+E(min.6m-max.12m).

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice  nr 2   ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnului Mihailescu Ion,str.Ion Creanga nr.79,Iasi.

Art.3    (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                         (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 419 din 4 noiembrie 2008