Hotărârea nr. 418/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CICOAREI NR.1A intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA CICOAREI NR.1A  intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinta ordinara din data de 4 noiembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)      nota de fundamentare nr.32833/07.04.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

      certificatul de urbanism nr.5958/13.11.2007;cererea nr.32833/07.04.2008,prin care domnii Luca Gheorghe Catalin si Lacramioara solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Cicoarei nr.1A;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.05.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;avizul unic al Consiliului Judetean nr.196/PUZ/2008 ;

d)  Legea 50/1991 republicata modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)  art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Cicoarei nr.1A ,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 280,50 mp.,conform contractelor de vinzare cumparare nr.2241/16.09.2005,228/13.02.2006,61/12.01.2005.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice   U2   ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnii Luca Gheorghe Catalin si Luminita,str.Bacinschi nr.4,bloc C21,sc.3,et.8,ap.30,Iasi.

Art.3   (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 418 din 4 noiembrie 2008