Hotărârea nr. 407/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA PLOPII FARA SOT NR.16A P1/1(4950/1/4/1) 1/2(4950/1/4/2) intocmit in vederea modificarii unei locuinte existente-mansardare si extindere construire garaj foisor si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADELA PLOPII FARA SOT NR.16A,P1/1(4950/1/4/1),1/2(4950/1/4/2) intocmit in vederea modificarii unei locuinte existente-mansardare si extindere,construire garaj,foisor si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, intrunit in sedinta ordinara din data de 04 noiembrie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      raportul de avizare intocmit de comisia de amenajare a teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi;

c)      nota de fundamentare nr.42511/14.05.2008 întocmita de Serviciul Urbanism;

certificatul de urbanism nr.5776/31.10.2007; cererea nr.42511/14.05.2008, prin care domnii Tecuta Ilie si Luminita solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, stradela Plopii fara Sot nr.16A, P1/1(4950/1/4/1), 1/2(4950/1/4/2); avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.05.2008; avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI; avizul unic al Consiliului Judetean nr.258/PUZ/2008;

d) Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

e) art.36 alin.5 lit.c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, stradela Plopii fara Sot nr.16A, P1/1(4950/1/4/1), 1/2(4950/1/4/2), intocmit in vederea modificarii unei locuinte existente-mansardare si extindere, construire garaj, foisor si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 613 mp., conform contractului de vinzare cumparare nr.3632/19.09.2006. Indicatori urbanistici : POT=37,23%, CUT=0.64, regim de inaltime=D+P+E(max.7m la cornisa).

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr.U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judetean Iasi;

d)                  Serviciului Urbanism;

e)                  SC New Building SRL,str.I.C.Bratianu nr.30,sc.A,et.1,ap.3,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

      (2)Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Cons.Radu Botez

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

,

 

 

 

Nr.407 din 4 noiembrie 2008