Hotărârea nr. 403/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Comunitară Iaşi pentru anul 2009

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor,Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Comunitară  Iaşi pentru anul 2009

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 4 noiembrie 2008 ,

Având în vedere:

a)      iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      referatul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane;

c)      rapoartele  de avizare întocmite  de:

-  Comisia economico-financiară a Consiliului Municipal Iaşi;

-  Comisia de  muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi

-  Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

d) adresa nr. 71820/28.08.2008 prin care s-a transmis planul de ocupare a funcţiilor publice către A.N.F.P.

e) prevederile art.23.  din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul Funcţionarului Public;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice   pentru aparatul de specialitate al primarului precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi,Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi Poliţia Comunitară  Iaşi pentru anul 2009, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Prezenta hotărâre  va fi comunicată:

-Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-Primarului Municipiului Iaşi;

-Serviciului  Resurse Umane;

-Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi;

-Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi;

-Poliţiei Comunitare Iaşi.

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Radu Botez                                           SECRETAR,

                                                cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 403 din 4 noiembrie 2008